KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Küreselleşen dünyada çok kültürlülüğün günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi ve toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin çok boyutlu olarak artması, özellikle başka bir toplum içerisinde yaşayan göçmenleri sürekli olarak değişim ve dönüşüm süreciyle karşı karşıya bırakmaktadır.

Toplumdaki egemen kültür, göçmenlerin kültür, kimlik, dil ve aidiyet olgularını sürekli olarak baskılamakta, toplumsal hayatın her alanında değişim ve dönüşüm sürecine zorlamaktadır. Göçmen toplumların kendi kültürlerini muhafaza ederek gelecek kuşaklara aktarabilmesi kültürün yaşatılabilmesi açısından oldukça önemlidir. Yeni nesillerin kültür, kimlik, dil ve aidiyet konusunda beslenebilmesi ve kuşaklar arası aktarımın sağlıklı şekilde yapılabilmesi açısından topluma büyük sorumluluk düşmektedir.

Öte yandan göçmen toplumların bulundukları ülkelerin kültür ve değerleriyle çatışma içerisinde olmadan, karşılıklı uyum ve uzlaşı anlayışının geliştirilmesi toplumsal huzur ve refahın tesis edilmesinde katkı sağlayıcı bir unsurdur.

YTB bu çerçevede, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür, değer ve medeniyetlerini yaşatabilmeleri, aynı zamanda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek, toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmaları desteklemektedir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın kendi kültür ve değerlerini koruyup muhafaza etmeleri, gelecek kuşaklara aktarması, aynı zamanda bulundukları toplumun değerleriyle uyum içerisinde sosyal, ekonomik, siyasal ve sosyal hayata katılımları önemsenmekte ve bu doğrultudaki çalışmalar teşvik edilmektedir.