HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Adalet

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı destek birimlerinin bütünleşmesini sağlayan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP Türkiye’de Adalet Bakanlığı teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında kullanılmaktadır
ve bu birimlerin yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir. Daha detaylı bilgiye http://www.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

UYAP bilişim sisteminin mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS bilgi sistemiyle dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgiler adliyeye gelmeden cep
telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenilebilmektedir. Ayrıntılı bilgiye http://sms.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemine abone olunması için kişinin kendi adına kayıtlı cep telefonu
numarası üzerinden T.C. Kimlik / mavi kart numarası yazıldıktan sonra “KISISELABONE” yazılarak 4060’a gönderilmesi yeterlidir.

Yurt dışında yaşayanlar, Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone Türkiye abonesi ise yurt dışında bu hizmetten faydalanabilmektedirler.

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi (vatandaş portalı) sayesinde, e-Devlet şifresi
kullanarak e-Devlet (https://giris.turkiye.gov.tr/Giris) üzerinden giriş yapıldığında, UYAP kapsamında adli ve idari yargı birimlerinde görülmekte olan dava dosyalarının belli başlı içerik bilgilerini (dava konusunu, değerini, taraflarını, duruşma günlerini, dosyanın hangi aşamada olduğunu, karar verilip verilmediğini, temyizden dönüp dönmediğini vs.) görebilmek mümkündür. Ayrıca e-Devlet şifresi, güvenli elektronik
imza veya mobil imza ile https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden Vatandaş Portal Bilgi Sistemi’ne giriş yapanlar, bu bilgilerin yanı sıra evrak içeriklerini de görüntüleyebilmektedirler.

UYAP Vatandaş Portal Bilgi Sistemi’ne elektronik (e-imza) veya mobil imza (m-imza) ile giriş yapıldığında, adli ve idari yargı birimlerinde bulunan dava dosyalarına ve icra takiplerine online olarak ulaşabilmenin yanı sıra hukuk ve idari yargı birimlerine portal üzerinden harç ve masraf hesaplama ve ödeme yaparak dava açabilmek de mümkündür.
Ayrıntılı bilgiye https://vatandas.uyap.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Devlet kurumları tarafından yapılan bir işlemle ilgili, dava dilekçesi ve savunma dilekçesi ile davalara ilişkin her türlü evrak, yabancı ülkelerde Türk konsolosluklarına verilebilmektedir. Bu sayede Türkiye’ye gelmeden dış temsilciliklerimiz aracılığı ile idari yargıda dava açılabilmekte ve takip yapılabilmektedir.

Uluslararası istinabe de denilen adli yardımlaşma, bir devletin yetkili bir adli makamının diğer bir devletin adli makamı adına yerine getirdiği işlemler bütünüdür. İstinabe işlemleri, devletlerle aramızda yürürlükte bulunan ikili antlaşma ya da çok taraflı sözleşmeler, bunların bulunmaması halinde ise, uluslararası teamül hukuku kuralları ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir.

Yürürlükte bulunan ikili antlaşma ya da çok taraflı sözleşmelere bağlı olarak ilgili devletin yetkili bir adli makamının Türkiye’nin adli makamı adına hukuk istinabe yoluyla yerine getirebileceği işlemler şunlardır:
• Davanın taraflarının beyanlarının alınması, tanık veya bilirkişinin dinlenilmesi,
• Bilgi ve delil elde edilmesi, banka kayıtları, muhasebe bilgileri, şirket dosyaları ve ticari belgeler de dâhil olmak üzere, ilgili belge ve kayıtların asıllarının veya onaylı kopyalarının sağlanması,
• Tebligat işlemleri için davanın taraflarının adreslerinin tespit edilmesi,
Dava dilekçesi, mahkeme kararı, duruşma gününün tebliği, noter ihtarı gibi evrakın
taraflara tebliğ edilmesi.
Ayrıntılı bilgiye http://www.diabgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Yürürlükte bulunan ikili antlaşma ya da çok taraflı sözleşmelere bağlı olarak ilgili
devletin yetkili bir adli makamının Türkiye’nin adli makamı adına ceza istinabe yoluyla
yerine getirebileceği işlemler şunlardır:
• Şüpheli veya sanıkların ifadelerinin alınması veya sorgularının yapılması,
• Mağdur, müşteki, katılan, tanık veya bilirkişilerin dinlenmesi,
• Bilgi ve delil temini, banka kayıtları, muhasebe belgeleri, şirket dosyaları ve ticari belgeler de dâhil olmak üzere, ilgili belge ve kayıtların asıllarının veyaonaylı kopyalarının sağlanması,
• Delil toplamak amacıyla; kazanç, malvarlığı, araç-gereç ya da diğer hususların tespiti veya izlenmesi,
• Delil amaçlı arama ve el koyma, eşya ve yer incelemesi,
• Yabancı mahkemelerce verilen el koyma veya benzeri tedbirlerin infazı,
• Yabancı mahkemelerce verilen son hükümlerde yer alan hapis cezası, para cezası, müsadere, hak yoksunluğu veya diğer cezai yaptırımların infazı,
• Cezai kararların tebliği.
Ayrıntılı bilgiye http:www.diabgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşabilmektedir.

Suçlunun iadesinde, söz konusu suçun işlendiği yer ile suçlunun bulunduğu yer farklı ülkelerdir. İşlenen suçun cezasız kalmaması ve bozulan kamu düzeninin yeniden sağlanması amacıyla kabul edilen suçluların iadesi işlemi, uluslararası ceza hukukunun önemli adli yardımlaşma konularının başında gelmektedir.

Evet, suçluların iadesi işlemi için kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararının bulunması
zorunlu değildir. Soruşturma aşamasında da suçluların iadesi işleminin başlatılması mümkündür. Ayrıca suçlu iadesi için ilgilinin rızası da aranmamaktadır. İşlemler uluslararası yakalama kararı olan ‘kırmızı bülten’ çıkarılmak suretiyle yerine getirilebilmektedir. Bu nedenle, yakalama kararının bulunduğu savcılık ile bir an evvel temasa geçilmesi en doğru yol olacaktır.

Hükümlülerin nakli veya hükümlü transferi işlemi, kesinleşmiş mahkûmiyet kararı sebebiyle infaz edilmekte olan hürriyeti bağlayıcı cezanın tamamı veya kalan kısmının,
hükmü veren devletten başka bir devlette infaz edilmesi için her 2 devletin anlaşması ve hükümlünün de rıza göstermesi ile tamamlanan bir işlemdir.

Hükümlü nakli için öncelikle verilen yargı kararının kesinleşmiş olması ve kalan bakiye cezanın da en az 6 ay olması gerekmektedir. Nakil için hükümlünün yazılı rızası da varsa, mahkûmiyet kararının verildiği devletten nakle esas bilgi ve belgeler Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla istenmektedir. Nakil belgelerinin tamamlanmasının ardından, hükümlünün kalan cezasını çekmek üzere Türkiye’ye nakli mümkündür.

Adlî sicil belgesi, yurt dışında temsilciliklerimizden, Türkiye’de ise Cumhuriyet başsavcılıklarının nezdinde bulunan adlî sicil birimlerinden, kaymakamlıklardan veya Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünden alınabilir. Bu belge, kimliği tespite yarayan resmi bir belgeyle birlikte şahsen müracaat edilerek veya vekâletnamesinde açıkça belirtilmek koşuluyla vekil aracılığıyla temin edilebilir. Ayrıca adlî sicil belgesi e-Devlet üzerinden de alınabilmektedir. E-Devlet üzerinden oluşturulan bu barkodlu belgenin resmî geçerliliği bulunmaktadır ve ibraz edilen mercii tarafından barkod numarası kullanılarak belge doğrulanabilmektedir.

Bir çocuğun, velayet hakkı ihlal edilerek mutat mesken (fiilen hayatını sürdürdüğü) ülkeden haksız olarak götürüldüğünü veya alıkonulduğunu ileri süren kişi, çocuğun iadesine ilişkin başvurusunu, gerek bizzat gerekse vekili aracılığı ile çocuğun mutat meskeni olan ülkedeki merkezi makama veya çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya alıkonulduğu taraf devlet merkezi makamına yapabilmektedir.
Ayrıntılı bilgiye http://www.diabgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Türkiye’de ikamet eden nafaka borçlularına karşı yapılacak nafaka tahsil taleplerinde; nafaka alacaklılarının, uluslararası sözleşmeler uyarınca bulundukları ülkenin merkezi makamına başvurmaları gerekmektedir.
Ayrıntılı bilgiye http://www.diabgm.adalet.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Yurt dışında bulunan nafaka borçlusuna karşı, gerek Türkiye’de ve gerekse yurt dışından yapılan nafaka tahsil taleplerinde; Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında,
T.C. Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne merkezi makam olarak başvuru yapılması mümkündür.

Evet, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in “Yabancı heyetler ile kişi ve kuruluşların ziyaretleri” başlıklı 30. maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, Türkiye’ye iade edilen Türk vatandaşı hükümlü ve tutuklular, Adalet Bakanlığının izniyle iade eden ülkenin konsolosluk yetkililerince ziyaret edilebilmektedir. Bu ziyaret izninde karşılıklılık aranabilmekte ve tercüman yardımından faydalanılabilmektedir.

Evet, ancak hükümlülerin görüşmeleri için bildirdiği telefon numaralarının, bildirilen kişilere ait olup olmadığı, ayrıca görüşmek istenen kişinin, belirtilen kişi olmadığı yönünde bir şüphe bulunması hâlinde, ilgili konsolosluk makamlarından bilgi istenmektedir. Görüşme yapılması talep edilen telefon numaralarının kime ait olduğunu gösteren, yetkili makamlarca düzenlenmiş resmi evrakın Türkçe tercümesi, hükümlünün yasal temsilcisi veya yakınları tarafından da ibraz edilebilmektedir.

Telefonla görüşme ücretinin, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanması gerekmektedir. Görüşme için kullanılan telefon kartları ceza infaz kurumu kantininde satılmaktadır. Müdürü bulunmayan kurumlarda ise telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilmektedir. Gerekli teknik altyapının kurulu olduğu ceza infaz kurumlarında telefon kartları elektronik ortamda sağlanmaktadır.

Hayır, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan hükümlüler, idare ve gözlem kurulunun uygun gördüğü hâllerde ve 15 günde bir olmak üzere eşi, altsoy ve üstsoyu, kardeşleri ve vasisi ile 10 dakikayı geçmemek üzere sadece sesli görüşebilmektedir.

Görüntülü telefon görüşmesi yapılmasına imkan sağlayan teknik alt yapının kurulu bulunduğu Bakanlıkça belirlenen kurumlarda, haftalık görüşme süresi 30 dakika olarak uygulanmaktadır. Bu sistem oda veya koğuş içine ya da idarece uygun görülen diğer yerlere kurulabilmektedir. Haftalık ziyaret hakkını kullanmayan hükümlülerin bir sonraki haftalık telefon görüşme süresine ayrıca 30 dakika ilave edilir. Bu süre devredilememektedir. Bu kapsamdaki görüşmeler aynı hafta içerisinde toplam 3 görüşmeyi asmamak koşuluyla bölünmek suretiyle de yapılabilmektedir. İlave edilen 30 için 3 görüşme hakkı daha verilmektedir. Bu görüşmeler görüntülü veya sadece sesli olarak da yapılabilmektedir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in ‘Telefonla görüşme hakkı’ başlıklı 74. maddesinde yapılan düzenlemeyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler için, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, 4. dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile var olan sesli telefonla görüşmelerine ilave olarak, görüntülü görüşme imkânı bulunmaktadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuracak olan veya başvurusu bulunan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı hükümlüler; Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde yetkili olan avukatlar ile soruşturma, kovuşturma veya dava konusuyla ilgili bilgi ve belgelerin tercümesinin kurum en üst amirine ibrazı koşuluyla görüşebilmektedir.

Evet, vekâletnamesi olmayan yabancı ülke vatandaşı avukatlar, Türkiye barolarına kayıtlı bir avukatla birlikte olmak şartıyla hükümlü ile görüşme yapabilmektedir.

Yurt dışında haklarında soruşturma veya kovuşturma yapılmakta olan, yurt dışında veya uluslararası yargı mercilerinde dava açmak isteyen, leh veya aleyhine açılmış davası olan Türk vatandaşı veya yabancı ülke vatandaşı hükümlülerle yabancı ülke vatandaşlığa sahip avukatları, bu soruşturma ve kovuşturma, açılacak veya açılmış davalarla sınırlı olmak ve vekâletname sunmak koşuluyla görüşebilmektedir.

Evet, hükümlü ve tutukluların yabancı ülke vatandaşı avukatla görüşebilmeleri Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 25. maddesine göre yapılmaktadır. Buna göre ilgililer, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere ve karşılıklılık esasına uygun olmak koşuluyla görüşebilmektedir.

Evet, Türk vatandaşı hükümlü veya tutukluların, önceki sorularda belirtilen kişiler dışında kalan yabancı ülke vatandaşları tarafından ziyaret edilebilmeleri Adalet Bakanlığının
yazılı izni ile mümkündür.

Hayır, daha önce ziyaret belgesi almış olan kişiler, sonraki ziyaretlerinde bu belge ile doğrudan ceza infaz kurumuna giderek hükümlü veya tutukluyu ziyaret edebilmektedirler.
Ziyaret sırasında ceza infaz kurumu idaresi tarafından belgenin geçerliliği, belge üzerindeki fotoğrafın ilgiliye ait olup olmadığı ve ziyaretçinin kimliği denetlenmektedir.

Tüm ziyaret başvurularına; ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini belirten ilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenmekte,
ayrıca ziyaretten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya onaylattırılmaktadır. Ziyareti uygun görülen ziyaretçiye, ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca renkli fotoğraflı bir ziyaret belgesi verilmekte ve bu belgenin bir örneği ceza infaz kurumuna da gönderilmektedir.

‘Terör veya Örgütlü’ suçlar sebebiyle bulunanların kendisini ziyaret edebilecek kişiler arasında belirttiği 3 kişi dışındaki kalan kişiler ve 3. dereceye kadar akraba ve yakınları tarafından, yapılan ziyaret başvuruları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilmektedir. ‘Adli’ suçlardan tutuklu veya hükümlü olarak bulunanlar için ise ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarınca değerlendirme yapılmaktadır.

 

Ceza infaz kurumlarında bulunan yabancı ülke vatandaşlığına sahip tutuklu ve hükümlüler, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik’in 9. maddesine göre; eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla görüşebilmektedir.

Türk ceza infaz kurumlarında bulunan mavi kart sahibi hükümlü/tutuklular ile ceza infaz kurumundaki yakınlarını ziyaret etmek isteyen mavi kart sahibi ziyaretçiler, Türk vatandaşlarının yararlandığı ziyaret rejiminden yararlanmaktadırlar. Bu kişiler için ceza infaz kurumu ziyaretlerinde Adalet Bakanlığı veya ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından izin alma zorunluluğu ortadan kalkmıştır.

 

Yabancı dile tercüme edilmiş adlî sicil kaydı talebi adlisicil@adalet.gov.tr adresine elektronik posta göndererek yapılabilmektedir. Başvuruda, kimlik belgesinin eklenmesi ve söz konusu belgenin hangi ülke için, hangi dilde talep edildiğinin, gönderilmesi istenen e-posta adresinin veya açık adresin belirtilmesi gerekmektedir.

Adli sicil kaydının bulunmaması halinde; Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Felemenkçe, Çince, Rusça, Arapça, Danca ve Portekizce olmak üzere 11 dile tercüme edilmiş adlî sicil belgesi, adlî sicil kaydının bulunması halinde ise; Almanca, İngilizce ve Fransızca olmak üzere 3 dile tercüme edilmiş belge, kimliği tespite yarayan resmi belgeyle bizzat ya da vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekil tarafından Cumhuriyet başsavcılıkları nezdindeki adli sicil birimlerine müracaat edilerek alınabilmektedir. Ayrıca, adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmaması hâlinde; İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Felemenkçe, Danca ve Portekizce olmak üzere 8 yabancı dilde adlî sicil belgesi e-Devlet üzerinden ya da yurt dışında bulunan elçilik ve konsolosluklardan (konsolosluk.gov.tr) üzerinden alınabilmektedir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.