HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Askerlik

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesinde yazılı şartları taşıyan vatandaşlarımız;
kendisi, eşi, 1’inci veya 2’nci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığı ile e-Devlet portalı üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığı ile bedelli askerlik başvurusunda bulunabilmektedirler. Başvurular dış temsilcilikler aracılığı ile yapılamamaktadır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesinde yazılı şartları taşıyan vatandaşlarımız;
kendisi, eşi, 1’inci veya 2’nci derece kanuni yakınları, vekilleri ya da vasileri aracılığı ile e-Devlet portalı üzerinden veya askerlik şubeleri aracılığı ile bedelli askerlik başvurusunda bulunabilmektedirler.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 9. maddesi kapsamında sürekli hale getirilen bedelli askerlik uygulamasında askerlik çağına girmiş olan yükümlüler için herhangi bir yaş sınırı yoktur.

Yükümlüler; uzaktan eğitim portalına erişim adresi olan https://dovizle.msb.gov.tr üzerinden sisteme erişim yapmalarının ardından, “Yeni hesap” butonunu tıklamaları,
açılan penceredeki formu doldurmaları, sisteme T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapmaları, portala giriş yapılmasından sonra uzaktan eğitim ders içeriklerine erişerek, tanımlanan ders içeriklerinin tamamını takip etmeleri ve her bir içerik sonunda yöneltilen soruları doğru olarak cevaplamaları sonucunda, uzaktan eğitim programını tamamlarlar.

Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere yaptıkları başvuruları kabul edilenlerden;
a) Ödemeleri gereken yabancı ülke parasını ödemeyenlerin,
b) Ücret veya maaşları yurt içinden transfer edilenlerin,
c) Yabancı ülkelerde resmi görev ile bulunanların,
d) Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer statülerde fiili askerlik hizmetine başlamış olanların,
e) Oturma veya çalışma iznini iltica nedeniyle aldığı anlaşılanların,
f) Müracaatına ait belgelerde sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde
yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılanların,
g) Yararlanma şartlarından herhangi birini taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin
başvuruları Millî Savunma Bakanlığı tarafından iptal edilmektedir.

Başvurularına ait resmi belgede sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunarak idareyi yanıltmak suretiyle dövizle askerlik başvurusunda bulunduğu anlaşılan kişilerin, yeniden dövizle askerlik hizmetinden faydalanma şartları taşısalar dahi, başvuruları kabul edilmemektedir.

Dövizle askerlik ödeme işlemleri doğrudan konsolosluklarda tahsil edilmektedir.
Taksit imkanı bulunmamaktadır.

240.000 gösterge rakamının, memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca her yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna bölünmesi sonucunda hesaplanan avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasıdır. 2020 yılı için dövizle askerlik ücreti 30 Haziran’a kadar 5 bin 261,09 avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parasıdır.

7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları halinde;
• Herhangi bir işyerinde çalışmayarak işsizlik sigortası alan veya kendisine ait mülklerin kira ya da benzeri gelirle geçimini sağlayanların,
• Maluliyet yardımı alanların,
• Eşi çalıştığından ya da ikamet edilen hanenin toplam geliri yeterli olduğundan kendisine işsizlik veya maluliyet yardımı ödenemeyenlerin,
• Resmi kurumlardan sosyal yardım alarak geçimlerini sağlayanların, Kısa süreli çalışmalar ile part-time çalışanların bu durumlarını ispata yarayan belgeleri ibraz etmeleri halinde, bu sürelerin tamamı fiilen çalışma süresine dahil edilebilmektedir.

Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan sadece Türk vatandaşı yükümlülerden en az 3 yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde “bulunanlar”, çalışma şartı aranmadan 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen esaslara göre dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmektedirler.

a) Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan yabancı ülkelerde; iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatına sahip olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra eden Türk vatandaşlarından, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanların,
b) Yurt dışında doğmuş, yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip Türk vatandaşlarından en az 3 yıl süre ile ikamet iznini veren yabancı ülkede “bulunanlar”ın,
c) Yurt dışında ikamet eden ve çok vatandaşlık hakkına sahip olanlardan en az 3 yıl süre ile fiilen uyruğu oldukları yabancı ülkede “bulunanlar”ın,
Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alarak durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvuruları
esnasında 7179 sayılı Kanun gereğince belirlenen Avro döviz miktarı veya karşılığı yabancı ülke parasını peşin ödemeleri gerekmektedir.

Vesayet altındaki askerlik yükümlülüğü bulunanlara vasi olarak atananlar, bağlı oldukları konsolosluklara müracaat edebilmektedirler. Konsolosluklar kendilerine
yapılan başvurularda; 7179 sayılı Askeralma Kanunu hükümleri doğrultusunda yürürlükte olan ilgili yönetmelik ve yönergelerdeki istenen belgeleri aramaktadırlar.
Konsolosluklarca yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda erteleme ve muafiyet şartlarını taşıyanların işlemleri yapılmaktadır.

a) Erteleme hakkından vazgeçerek askere gitmek isteyen yükümlüler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan kimliği ile öğrenim durumlarını, varsa
meslek ve niteliklerini gösterir belgelerle birlikte yurt içinde askerlik şubelerinde, yurt dışında elçilik ve konsolosluklarda bizzat hazır bulunarak veya e-Devlet üzerinden yoklama işlemlerini tamamlatarak silahaltına alınabilmektedirler.
b) Yoklamasını yaptıracak yükümlülerden yoklamada bulunamayacak derecede hastalığı bulunanlar ile tutuklu veya hükümlü olanların, usulüne uygun rapor göndermeleri ve hükümlülük veya tutukluluklarını bağlı oldukları askerlik şubelerine bildirmeleri gerekmektedir.

Lise ve üstü seviyedeki öğretim kurumlarından mezun olanlar ile fakülte/yüksekokul terk durumunda bulunan veya ilişiği kesilenlerden erteleme hakkı bulunanlar, yoklama işlemine tabi tutulmadan erteleme haklarını kullanabilmektedir.

Yurt dışında ikamet edip askerlik ertelemesini yaptırmamış yükümlülerden, Türkiye’de yoklama kaçağı veya bakaya olarak yurt içinde aranırken askerlik şubelerine teslim edilen veya kendiliğinden müracaat edenlerin, yabancı bir ülkede oturma veya çalışma iznine sahip olduklarının pasaport, oturma veya çalışma izin belgesi, yabancı ülke pasaportu veya kimlik kartı ya da konsoloslukları aracılığı ile kanıtlanmasının ardından askerlik işlemleri 1 defaya mahsus 3 ay süreyle geçici olarak ertelenebilmektedir.

Erteleme başvurusu kabul edilenlerden; başvuru tarihi ile ertelemenin sona erdiği tarih arasında 1 takvim yılında toplam olarak 184 gün ve daha fazla süreyle yurt içinde kalan kişilerin ertelemeleri iptal edilmektedir

Eğitim görülen kurumdan alınan akseptans (Kayıt Kabul Belgesi) ile yurt dışı temsilciliklerimize müracaat edilmesi halinde, yurt dışı temsilciliklerimizce ilgili kişi hakkında erteleme teklifinde bulunulacak, akseptans tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olunmaması şartıyla tabi olunan kanun ve yönetmelikte belirtilen azami süre kadar askerliği ertelenecektir. Askerlik yükümlülüğü, staj, dil öğrenimi, bilimsel hazırlık ve yüksek lisans için 32 yaş, doktora ve yeterlilik için 35 yaş sınırını aşmamak üzere ertelenecektir.

Söz konusu belgeler konsolosluklar aracılığı ile askerlik şubesinden dilekçe ile talep edilebilmekte ya da e-Devlet üzerinden de temin edilebilmektedir.

Yurt dışında ikamet edip sağlık sorunu olan yükümlülerin muafiyet işlemleri için; konsoloslukları tarafından yoklama formu ile sevk edilecekleri yurt dışındaki sağlık kuruluşundan alacağı rahatsızlığını ispata yarayacak raporların, raporlara esas teşkil edecek bilgi ve belgeleri, röntgen filmleri, laboratuvar veya klinik tanı ve bulguları, tetkikler ve bu evraka dair Türkçe tercümeleri konsoloslukları aracılığı ile MSB Askeri
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Raporların incelenmesi neticesinde ’Askerliğe elverişli değildir.’ kararı ile onaylanması halinde bu kişiler askerlik hizmetinden muaf tutulmaktadırlar.

5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanunu’nun 25. maddesi gereğince izinle Türk vatandaşlığından çıkmak isteyenlerin askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden (yoklama kaçağı, bakaya vb.) olmamaları gerekmektedir.

a) Doğumla ya da kanuni rüşt yaşından önce yabancı bir ülkeye giderek aynı zamanda o ülkenin vatandaşlığını da kazanan ve tabiiyetinde bulunduğu diğer ülkede zorunlu askerlik hizmetini yerine getiren çoklu vatandaşlık hakkına sahip olan aslen Türk vatandaşlarının; 05 Temmuz 1993 gün ve 93/4613 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın 6. maddesi gereği askerlik hizmetinin kabul edildiği ülkelerde yapmış oldukları askerlik hizmetinden dolayı Türkiye’deki askerlik hizmetinden muaf tutulmaları uygulamasına 7179 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 26 Haziran 2019 tarihi itibariyle son verilmiştir.
b) Ancak 2 ülkeden birinde yapılan askerlik hizmetinin sayılmasına dair 19 Ekim 2000 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti arasında imzalanarak
1 Mart 2002 tarihinde yürürlüğe giren ikili anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti vatandaşlığını birlikte taşıyanlardan; her 2 ülkeden birinde yapılan askerlik hizmeti diğerinde de kabul edilmektedir.

Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybettikten sonra yeniden Türk vatandaşlığını kazananların askerlik işlemleri, önceki askerlik safahatları dikkate alınarak Askeralma Kanunu’nun durumlarına uyan hükümlerine göre yürütülmektedir.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 39. maddesinde belirtilen şartları taşıyanlar, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen uzaktan eğitim programını tamamlamalarının ardından aynı kanun gereğince belirlenen Avro döviz miktarı veya karşılığı yabancı ülke parasını, bağlı bulundukları dış temsilciliklerimize yapacakları başvuruları esnasında peşin ödemeleri kaydıyla askerlik hizmetlerini, dövizle askerlik hizmeti kapsamında fiilen silahaltına alınmadan yerine getirmiş sayılabilmektedirler.

Dövizle askerlik: Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınan ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan iltica başvurusu dışında elde ettikleri çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatına sahip olanlar ile bir iş sözleşmesine bağlı olarak yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı sertifikasında yazılı mesleğini icra edenlerin 1095 gün fiilen çalışmış olmaları ve yasada öngörülen döviz tutarını ödemeleri; Yurt dışında ikamet eden ve çoklu vatandaşlık hakkına sahip olanlar ile yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızın, çalışma şartı aranmadan, çoklu vatandaşlık hakkına sahip olanlar, tabiiyetinde bulundukları ülkelerde, yurt dışında doğup yurt dışında ikamet eden ve süresiz ikamet iznine sahip olan vatandaşlarımızın ise süresiz ikamet iznine sahip oldukları ülkelerde
1095 gün bulunmaları ve yasada öngörülen döviz tutarını ödemeleri koşulu ile yararlandıkları bir askerlik hizmet şeklidir. Dövizle askerlik hizmetinde temel askerlik eğitimi, yurt içine gelmeden yurt dışından uzaktan eğitimin programını tamamlama şeklinde verilmektedir.
Bedelli askerlik: Yurt içinde veya yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bedelli askerlik için istekli olanların, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak belirlenecek sayıda seçilenlerin, yasada öngörülen tutarı peşin ödemeleri ve yurt içinde planlanan celp ve sevk döneminde 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacakları bir hizmet şeklidir. Yararlanmak üzere başvuranların sayısının bedelli askerlik için belirlenen sayıdan fazla olması halinde bedelli askerlikten yararlanabilecek olanlar kura ile seçilmektedir

Kişilerin, askerlik hizmetlerini gerek dövizle askerlik hizmeti kapsamında gerekse birden fazla tabiiyetli (çoklu vatandaşlık) yükümlü olarak yerine getirmeleri halinde,mevcut mevzuat gereğince barış döneminde SGE verilmemektedir. İhtiyaç halinde savaş döneminde SGE verilebilmektedir. Askerlik hizmetlerini yurt içinde yerine getirmiş olan kişiler ise adlarına düzenlenmiş SGE olup olmadığını e-Devlet (www. turkiye.gov.tr) üzerinden sorgulayabilmektedirler.

Yoklama zamanı gelmesine rağmen askerlik şubesine gidip muayene olmayan ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri başlatmayan kişiler yoklama kaçağı olarak adlandırılır. Kişinin eğitim yada sağlık gibi geçerli bir mazereti yoksa ve kişi mazereti olmamasına rağmen zamanında askerlik şubesine giderek yoklama işlemlerini yaptırmadıysa bu kişi yoklama kaçağı olarak kabul edilir ve yoklama kaçaklarına uygulanan cezai işlemlere maruz kalır.

Bakaya, sevke tabi olduğu halde sevkini yaptırmayanlar ile sevk edildiği birliğe katılmayanlar şeklinde tanımlanmaktadır. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bakaya kalmamaları için yasal erteleme hakları varsa, bu haklarını kullanmak üzere konsolosluklara müracaat etmeleri veya yasada yazılı şartları sağlamak koşuluyla dövizle veya bedelli askerliğe başvurmalarının uygun olacağı değerlendirilmektedir.
Bu hakların hiçbirine sahip olmayanların ise yurt içine gelerek sevke tabi olunan celp döneminde sevk işlemlerini yaptırarak birliğe katılması gerekmektedir.

Konu hakkında detaylı bilgiye, www.asal.msb. gov.tr internet adresinde yer alan Sıkça Sorulan Sorular bölümünden veya yükümlülerin nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubelerinden ulaşılabilmektedir

 

a) Yabancı ülkelerde çalışma iznini de içeren oturma izni veya doğrudan çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatı ile bulunanların,
b) Yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde bulunanların,
c) Yabancı ülkelerde doğup süresiz ikamet iznine sahip olarak izni veren yabancı ülkede ikamet edenlerin,
d) Uyruğu olduğu yabancı ülkede ikamet eden çoklu vatandaşlık hakkına sahip olanların durumlarını ispata yarayan belgeler ile bağlı bulundukları Türk konsolosluklarına başvurmaları halinde bunların her türlü askerlik işlemleri, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar ertelenebilmektedir.

a) 26 Haziran 2019 tarihinden önce askerlik hizmetleri mülga 1111 sayılı Askerlik
Kanunu’nun 35/g maddesi kapsamında 35 yaşın üzerindeki bir tarihe ertelenmiş olanların mevcut ertelemeleri, erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece iptal edilmeyecektir.
b) Ancak, 26 Haziran 2019 tarihinden itibaren ilk defa yapılacak veya yenilenecek yurt dışı işçi erteleme işlemleri, 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereğince en fazla 35 yaşını tamamladıkları yılın sonu ile sınırlandırılacaktır.

Yurt dışında lisansüstü eğitim yapanların askerlikleri, eğitim gördükleri kurumdan alacakları akseptans (Kayıt Kabul Belgesi) ile yurt dışı temsilciliklerine müracaat etmeleri ve yurt dışı temsilciliklerimizce de erteleme tekliflerinin Askeralma Genel Müdürlüğüne gönderilmesi halinde, akseptans tarihinden önce yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamaları şartıyla, tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerde belirtilen azami süre kadar ertelenmektedir. Lisansüstü eğitim nedeniyle erteleme yapılırken, staj, dil öğrenimi, bilimsel hazırlık ve yüksek lisans için 32 yaş, doktora ve sanatta yeterlilik için 35 yaş sınırı aşılamaz.

a) Türk vatandaşlığını sonradan kazananların askerlikleri, istekleri halinde vatandaşlığa alındıkları tarihten itibaren 2 yıl süre ile ertelenebilmektedir. Ertelemelerinin sona ereceği yıl yoklamaları yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görmektedirler.
b) Bu kişilerden Türk vatandaşlığına alınmadan önce gelmiş oldukları ülkelerde askerlik yaptıklarını veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayıldıklarını belgeleyenler ile vatandaşlığa alındıkları yıl 22 ve daha büyük yaşta olanlar, askerlik yapmış sayılmaktadırlar. Ancak Türk vatandaşlığını sonradan soy bağına bağlı olarak kazananlar bu haktan yararlanamamaktadırlar.

Türk vatandaşlığını sonradan kazananlar askerliklerini, vatandaşlığı kazandıkları tarihteki yaş ve öğrenim durumlarına göre, o yıl askerlik çağına giren yükümlüler gibi yapmaktadırlar.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.