HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Eğitim ve Gençlik

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliğinin kabul edilmiş olması durumunda başvuru yapılabilmektedirler.

Söz konusu staj talepleri ve ilgili belgeler ile Millî Eğitim Bakanlığına bağlı temsilciliklere, yoksa konsolosluklara başvuru yapılması halinde, başvurulan mercii tarafından gerekli araştırma ve değerlendirme yapılarak geri dönüş sağlanacaktır.

Yurt dışından alınan belgede isim/soyisim/doğum tarihi/ülke uyuşmazlığı ile ilgili değişiklik yapılmış ise yetkili makamlarca düzeltilmesi veya buna dair resmi bir belge (evlilik cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi) sunulması halinde denklik işlemi yapılabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı görev alanlarındaki her türlü soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği ve idari konulardaki başvurularınızı yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 numarasını arayarak Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) üzerinden oluşturabilir veya eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine başvurabilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanlığının bütün görev alanlarındaki her türlü soru, talep, görüş, öneri, uygulama desteği ve idari konulardaki başvurularınızı yurt içinden 444 0 632, yurt dışından da +90 444 0 632 numarasını arayarak Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezine (MEBİM) iletilebilir veya eğitim müşavirliklerine/ataşeliklerine başvuruda bulunabilirsiniz.

Bu bilgi Millî Eğitim Bakanlığı yurt dışı temsilciliklerinden öğrenilebilmektedir. Yurt dışı temsilciliklerinin iletişim bilgilerine https://abdigm.meb.gov.tr/yurtdışıtemsilcilikleri sayfasından ulaşılabilmektedir.

Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere 11. sınıfın sonunda kalfalık belgesi, 12. sınıfın sonunda ise ustalık belgesi verilmektedir. Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilmektedirler. Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim kurumları yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark
derslerini alabilmelerine imkân tanınmıştır. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla
ya da mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme imkânına sahip olabileceklerdir.

Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kaydolabilmek için aşağıdaki şartlar aranmaktadır:
a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak.
b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak.

Mesleki eğitim merkezi programına halen devam eden 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile daha önceki yıllarda kalfalık veya ustalık belgesi almış olanlar açık öğretim kurumlarına kaydolup fark derslerini tamamlamaları durumunda lise diploma alabilmektedirler.

Türkiye’de Mesleki Eğitim Merkezi Diploma Programı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 19.07.2019 Tarih ve 18 Sayılı Kararı ile 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamaya konulmuştur. Bu sebeple mesleki eğitim merkezi programı öğrencileri yüz yüze eğitimle fark derslerini vererek lise diploma alabilmektedirler.

Milli Eğitim Bakanlığı Önceki Öğrenmelerin Tanınması, Denklik ve Ölçme Değerlendirme İşlemleri ile İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Yönerge’nin “Doğrudan belge düzenlenecek hâller” başlıklı 13. maddesine göre gerekli belgeler ile mesleki eğitim merkezlerine başvuru yapanların belgeleri 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıraklık uygulamaları kapsamındaki meslek dallarından uygun olan bir tanesine denkliği yapılarak doğrudan düzenlenmektedir.
Ayrıca, yurt dışından alınmış; diploma, öğrenim durum belgesi, kurs bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika ve hizmet belgeleri yönerge hükümlerine göre önceki öğrenmelerin doğrulanması süreçlerinde değerlendirmeye tabi tutulmakta ve adaylar ilgili meslek dalından kalfalık ve ustalık sınavlarına alınmaktadırlar. Sınavlarda başarılı olanlara kalfalık ve ustalık belgesi düzenlenmektedir.

Örgün eğitim kurumları için belirlenecek olan eğitim-öğretim yılı başlangıç tarihi itibarı ile 14 yaşını bitirip 15 yaşından gün alanlardan;
a) İlkokul 4. sınıfı tamamladığını belgelendirenlerb) Yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi olanlar,
c) Yetiştirici ve tamamlayıcı temel eğitim-B kurs belgesi olanlar,
d) Ortaokul veya imam hatip ortaokulunun 5, 6, 7 ve 8. sınıflarından ayrılanlar,
e) Yurt dışında öğrenim görüp (a) ve (d) bentlerindeki durumlardan birine denkliğini yaptırmış olanlar açık öğretim ortaokul yurt dışı programlarına başvurabilmektedirler.
Ancak; tutuklu-hükümlülerde, ıslah evinde kalanlarda, il/ilçe özel eğitim kurul kararı ile açık öğretim ortaokuluna yönlendirilenler de yurt dışı programlarına kayıt yaptıranlarda yaş şartı aranmaz.
Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Açık Öğretim Lisesi Batı Avrupa Programı’na yurt dışında geçerli bir ikamet izni olup;
• Türkiye’de ortaokulu ya da ilköğretim okulunu bitirenler,
• Türkiye’de bulunduğu dönemde lise veya dengi bir okula devam ederken öğrenimini yarıda bırakanlar,
• Yurt dışında öğrenip görüp, denklik yaptırmış ve bu denklik sonucu ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmadığı anlaşılan her yaş ve her meslek grubundaki vatandaşlar,
• Avrupa ülkelerinde yerleşik olan veya en az 6 ay süreli oturma iznine sahip olanlar başvurabilmektedirler.
Denkliğinde meslek lisesi yazan adaylar da başvuru yapabilmektedirler. Ancak denkliklerin normal liselere göre yapılmış olması ve kaç kredi kazanıldığının belirtilmiş
olması uygun olacaktır. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesine bağlı yurt dışı programları bulunmaktadır. Yurt dışındaki vatandaşlarımız bu programlar için bulundukları yerdeki eğitim müşavirliği, eğitim ataşeliği ya da Türk okullarına başvurabilmektedirler.
Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Ara sınıflara denkliği yapılacaklar için yurt dışındaki okullardan veya Türkiye’deki büyükelçiliklerce açılmış okul ve milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki okullardan aldıkları geçmiş yıllara ait ıslak imzalı ve soğuk damga mühürlü karne, transkript veya ayrılma belgesi yeterli olmaktadır.

Öğrenimlerini yurt dışında örgün veya uzaktan öğretim yoluyla yapmaktayken yurda dönen öğrencilerin, Türkiye’deki okullardan mezun olmaları hâlinde, diploma notları
7/9/2013 Tarih ve 28758 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda belirlenmektedir.Yurt dışında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olmayan bir eğitim-öğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin diploma notları ise Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği çerçevesinde belirlenmektedir.

Evet, vekâletname ile denklik başvurusu yapılabilmektedir.

Öğrenci; 18 yaşından küçük olması ve ilköğretim veya ortaöğretime devam etmesi
hâlinde kendi başına denklik başvurusu yapamamaktadır. Böyle bir durumda başvuru;
• Kişinin velisi ile birlikte,
• Muvafakatname (apostille veya yabancının büyükelçilikleri/konsoloslukları onaylı dışişleri bakanlığı/kaymakam onaylı ve Türkçe tercümesi) ile yapılabilmektedir.
Ancak ortaöğretimi bitiren ve üniversite ön kayıt belgesini sunanlarda bu şartlar aranmamaktadır.

Denklik işlemlerinde başvurular, edenklik.meb.gov.tr adresinden yapılır. İlgili sayfadan “online başvuru” bölümünden işlem basamakları takip edilerek mevcut olan
öğrenim belgeleri sisteme yüklenmektedir. Böylece denklik başvurusunda bulunan kişiler, kendi seçtikleri denklik merkezi, randevu tarihi ve saatinde sisteme girdikleri
belgelerin orijinalleriyle birlikte denklik merkezine giderek en kısa sürede işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler.

Denklik iş ve işlemleri yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, Türkiye’de ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlüklerinde denklik iş ve işlemlerinin yürütüldüğü birimlerde yapılmaktadır.

Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği esaslarına göre mesleki ve teknik eğitim belgelerinin ve çalışmışlıkların da sunulması halinde uygulamadaki meslek alan/dal programları ülkemizin eğitim sistemine denk gelen alanlarda ise ilgili alanlarda veya çalışmışlıklarıyla kalfalık/ustalık sınavlarına katılım sağlanması şartıyla denklik yapılmaktadır. Ülkemizde karşılığı olmayan bir alan söz konusu ise bunun ders içeriğine bakılarak yakın bir alana denkliği yapılmaktadır. Fakat hem alan olarak hem de ders içeriği olarak ülkemizdeki eğitim sistemini karşılamıyorsa, alan belirtmeksizin düz liselere denklikleri yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı
İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Denklik iş ve işlemleri yurt dışında eğitim müşavirliği veya ataşeliklerde, Türkiye’de ise il ve nüfusu 250.000 ve üzerinde olan büyükşehir ilçelerindeki millî eğitim müdürlüklerinde denklik iş ve işlemlerinin yürütüldüğü birimlerde yapılmaktadır. Denklik işlemi, denklik talebinde bulunan kişinin belgelerinin asılları ile denklik merkezlerinde e-Denklik modülü üzerinden gerçekleştirilmektedir.

İlköğretim:
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında denkliği kabul edilmiş olan özel Türk okulları ile azınlık veya yabancı okullardan resmî okullara naklen gelen öğrenciler, öğrenim belgelerinde gösterilen sınıflara sınavsız alınmaktadırlar. Yabancı ülkede öğrenim görmekteyken Türkiye’ye gelen öğrencilerin öğrenim
belgeleri, il millî eğitim müdürlüklerince incelenerek öğrenime devam edecekleri sınıflar belirlenmektedir. Öğrenim belgesi bulunmayan öğrenciler hakkında yaş ve
gelişim seviyesine göre işlem yapılmaktadır, gerektiğinde rehber öğretmenden de yararlanılabilmektedir.

Ortaöğretim:
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği kapsamında, ortaöğretim kurumlarında okumaktayken çeşitli sebeplerle öğrenim görmek üzere yurt dışına giden öğrencilerden, bulundukları ülkede en az 1 dönem öğrenim gören ve okulun nakil şartlarını taşıyanların nakilleri, denklik belgesine göre önceki okullarına veya
aynı türdeki diğer okullara yapılmaktadır. Öğrencinin e-Okul sisteminde bulunmayan yurt dışında eğitim gördüğü sınıf/sınıflara ait yılsonu başarı puan/puanları ile
denklikle ilişkilendirildiği sınıf e-Okul sistemine işlenmektedir. Yurt dışında eğitim gördüğü sınıflara ait yıl sonu başarı puan/puanları, öğrenci velisi tarafından okul yönetimine teslim edilmektedir ve e-Okul sistemine 100’lük puan sistemine uygun olarak işlenmektedir.
Yurt dışında 8. sınıfı bitiren öğrenciler ile ortaöğretim kurumlarında asgari 1 eğitim ve öğretim yılı öğrenim gören öğrencilerin kayıt ve nakilleri; denklik belgelerine göre
program uyumu dikkate alınarak ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak öğrenci alan okullara dengeli bir şekilde yerleştirme ve nakil işlemleri, öğrenci yerleştirme
ve nakil komisyonu tarafından yapılmaktadır. Bu öğrencilerin nakli yapılan okuldan bir başka okula naklinde de bu hükümler uygulanmaktadır.
Eğitimini yurt dışındaki ortaöğretim kurumlarında tamamlayan ancak denklik belgesine göre bazı ders ve/veya 3308 sayılı Kanun hükümlerine göre staj veya uygulamalarda eksikliği görülenlerden, bu yönetmelik kapsamında öğrencilik şartlarını taşıyanların eksiklikleri, millî eğitim müdürlüklerince ilişkilendirildikleri okul tarafından tamamlayıcı eğitim programı uygulanarak tamamlattırılmaktadır. Bunlardan öğrencilik şartlarını taşımayanlar hakkında alan/dal derslerinde işletmelerde mesleki eğitim ile ilgili hükümler, almaları gereken ortak derslerde ise sorumlulukla ilgili hükümler uygulanmaktadır.
Yurt dışında aldıkları eğitim ile ilgili olarak mesleki eğitim merkezi programlarına denkliği yapılanlar, seviyelerine uygun program ve sınıfa alınmaktadırlar.

Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 ve meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya açık öğretim imam hatip lisesinde öğrenim görmekteyken, başarmış oldukları kredi itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına nakil ve geçiş yapabilecek durumda olan, yaş itibarıyla örgün ortaöğretim kurumlarına kayıt şartlarını taşıyan, örgün ortaöğretimde okuma hakkı bulunan ve disiplin yönünden örgün eğitim dışına çıkarma cezası almayan öğrenciler, ders kesiminden yeni öğretim yılı 1’inci döneminde ekim ayının sonuna kadar, 2’nci dönemde ise dönemin ilk iş gününden şubat ayı sonuna kadar ortaöğretim kayıt alanı içinde tercihe bağlı olarak, öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonu kararıyla programı ve
kontenjanı uygun olan anadolu liseleri, anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik anadolu liselerinin anadolu meslek programları, çok programlı anadolu liseleri
ile mesleki ve teknik eğitim merkezlerine ve mesleki eğitim merkezlerine nakil ve geçiş yapabilmektedirler.
Nakil ve geçiş yapacak öğrencilerin durumları değerlendirilirken; açık öğretim liselerinde kredisini aldıkları dersler ile örgün ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri sınıflar bazında karşılaştırılarak eşleştirilmektedir ve rehberlik ve puanla değerlendirilmeyen ders saatleri hariç tutularak toplam ders saati sayısı 2 ile çarpılarak kredilendirilmektedir. Toplam kredi itibariyle ilişkilendirildikleri
sınıfa nakil ve geçişleri yapılmaktadır. Mesleki eğitim merkezine nakillerde kredi sayısına bakılmamaktadır.

• İlköğretim okulu/ortaokuldan mezun olanlar ile ortaokul veya imam hatip ortaokulunu tamamlayanlar,
• Bakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı orta öğretim düzeyindeki okullardan ayrılanlar ile mezun olanlar,
• Bir yükseköğretim kurumundan ayrılanlar veya mezun olanlar,
• Yurt dışında öğrenim görmüş olanlar denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin yukarıdaki şartlardan birisini
taşıması durumunda bu liselere kayıt yaptırabilmektedirler.

Yurt dışında okuyan öğrenciler Türkiye’ye geldiklerinde denklik işlemleri yapıldıktan sonra denkliğine uygun olarak örgün okuma şartlarına taşıyorlar ise kayıt yaptırmak için başvurabilirler. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yurt dışındaki Türk okullarında eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan bireylere Türkiye’deki rehberlik araştırma merkezlerinde eğitsel değerlendirme ve tanılama hizmeti sunulmaktadır. Özel eğitim ihtiyacı olan veya özel yetenekli öğrencilerin seviye tespit sınavları, rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapılarak gerçekleştirilmekte ve değerlendirilmektedir. Ayrıntılı bilgi
Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

Ders yılı içinde öğrenim belgesi olmadan gelen öğrencinin, eğitim-öğretimden uzak kalmaması için hangi ülke, okul ve sınıfta okuduğuna dair velisinin yazılı beyanı doğrultusunda geçici olarak okula devamı sağlanmaktadır. Ancak veliden öğrencinin öğrenim belgelerini 3 ay içinde getirmesi istenmektedir. İlgili öğrencinin kesin denklik işleminin sonuçlandırılması, öğrencinin velisi tarafından takip edilmektedir.

Yurt dışından öğrenimine ara vermeden Türkiye’ye dönen öğrenciler, yaşlarına bakılmaksızın denklik belgesinde belirtilen sınıfa alınmaktadırlar. Ancak öğrenimine ara
vermiş ve yaş sınırını aşmış olanlara Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre işlem yapılmaktadır.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrencilerden, “Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği” esas alınarak öğrenim belgesi kontrol edilenler, başvurularını, Türkiye’deki 8. sınıf seviyesine denk sınıfta öğrenim görüyor olmak şartıyla; ‘Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru Ve Uygulama Kılavuzu’nda belirlenecek tarihlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin büyükelçilikleri, başkonsoloslukları veya konsoloslukları üzerinden yapabileceklerdir.

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzunda güncel bilgilere ulaşılabilmektedir.

Tercih dönemlerinde okulların yüzdelik dilimleri e-Okul sisteminde ilan edilmektedir.

Evet, bu kişiler hakkında ‘İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’ kapsamında işlem yapılabilmektedir.

Gerekli olan tüm bilgilere https://edenklik.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.
Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.

  • Yurt dışındaki okul öncesi/ilköğretim/ortaokul kurumu (mesleki ortaöğretim kurumları da dâhil) e-Okul sisteminde kayıtlı bir okul ise Türkiye’deki kurumlar gibi işlem
    görmektedir. Aksi takdirde halen öğrenim gören öğrenciler ve öğrenimini bitirenler için eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından
    gerekli işlemler yapılmaktadır. Denklik işlemleri Türkiye’de milletlerarası ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki özel öğretim kurumları ve büyükelçilikler tarafından açılmış okullar ile yurt içindeki ve yurt dışındaki ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından alınan karne, transkript, öğrenim belgesi, sertifika, ayrılma belgesi, süresi içinde sunulmuş geçici mezuniyet belgesi ve diploma gibi belgelerin asılları ile yapılmaktadır. Söz konusu belgelerin asıllarının kullanılamayacak halde olması veya bulunmaması hâlinde öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden aldığı, aslına uygunluğu okul müdürlüğü tarafından onaylanmış, suret ve fotokopiler ile de yapılabilmektedir. Ayrıntılı bilgi Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi (MEBİM) +90 444 0 632 numarasından ya da meb.gov.tr adresinden alınabilmektedir.
E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.