HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Nüfus

Kişinin Türk vatandaşı olduğunu ve aile kütüğüne kayıtlı bulunduğunu gösteren, elektronik sistemler aracılığı ile kimlik tespit doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla kişiye özgü veriler ile biyometrik fotoğraftan oluşan kimlik kartıdır.

Vatandaşlarımızın mevcut nüfus cüzdanları; kimlik kartı başvurusu yapılıncaya kadar geçerli olup nüfus cüzdanlarının kimlik kartı ile değiştirilmesi ile ilgili belirlenmiş bir son tarih bulunmamaktadır.

Türkiye’de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web portalı (https://randevu.nvi.gov.tr/) üzerinden ya da Alo199 Çağrı Merkezi’nden randevu alınabilmektedir. Yurt dışında ise dış temsilciliklerimiz aracılığı ile kimlik kartı başvurusu alınmaktadır.

Kimlik kartı başvurusu Türkiye’de randevu ile veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise randevulu olarak dış temsilciliklere yapılır. Başvurusu yapılan kimlik kartı, kişiselleştirilmesinin akabinde makul olan en kısa sürede dağıtım birimlerine teslim edilmektedir.

Biyometrik verisi alınacak 15 yaşını tamamlamış kişiler için biyometrik fotoğraf gerekli olup, 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartlarında fotoğraf yer almaz. Ancak başvuran tarafından talep edilmesi hâlinde her yaş grubundaki çocukların kimlik kartı fotoğraflı olarak düzenlenebilir.

15 yaşını tamamlamayan küçüklerin başvuruları veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından yapılır. Kimlik kartı teslimi bu kişilere yapılabilir.

Doğum olayına ilişkin tescil işleminin yapılmasının ardından kimlik kartı başvurusu da alınır ve kimlik kartı, başvuru esnasında beyan edilen adreste ilgilisine teslim edilir.

15 yaşını tamamlayan kişilerin kimlik kartları kendilerine veya başvuru sırasında belirledikleri kişiye teslim edilir. Bu durumda, talepte bulunan ile kimlik kartını teslim alacak kişi arasında soy bağı bulunması şartı aranmaz.

Türkiye’de yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları sadece Türkiye’de beyan edilen adresteki ilgilisine, yurt dışında yapılan başvuru sonucu düzenlenen kimlik kartları ise Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile yurt dışında ilgilisine teslim edilir.

Evet, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, Türk vatandaşlarına verilmekte olup 15 yaşını tamamlamayanlar için veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba, ergin kardeşleri, çocuğu yanında bulunduranlar ya da vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından başvuru yapılması halinde kimlik kartı alınabilir.

Kişiselleştirme aşamasından sonra kimlik kartı değerli kâğıt olarak kabul edilmekte olup kişiselleştirme tarihi itibarı ile 10 yıl olan geçerlilik tarihi kartın üzerinde yer almaktadır.

Yeniden kimlik kartı başvurusunda bulunulması durumunda, merkezi veri tabanındaki fotoğrafın son 6 ay içerisinde yapılmış bir başvuruya ait olmaması halinde, ilgiliden son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf istenir ve kimlik belgesi sunulmasına gerek olmaksızın biyometrik doğrulaması yapılarak kimlik kartı başvurusu alınır. Yeniden kimlik kartı taleplerinde kimlik belgesi ibraz edilememesi ve biyometrik
doğrulama da yapılamaması halinde öncelikle merkezi veri tabanında bulunan fotoğraf, imza ve kişi bilgileri üzerinden doğrulama yapılır. Doğrulama yapılamaması ve kişinin kimliğinde tereddüde düşülmesi halinde, kimliğin tespiti için gerekli işlemlerin yapılmasına bağlı olarak başvuru süreçleri tamamlanır.

Kartın yenilenmesini gerektiren bir durum olması halinde yurt içinde nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe başvurularak yeniletmek ve kartın kaybedilmesi halinde durumu Türkiye’de çağrı merkezine veya nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise en yakın dış temsilciliğe bildirmek önem arz etmektedir.

Adına başvuru yapılan çocuğun kimlik kartı, kuruluş yetkilisine teslim edilir.

Nüfus müdürlüğüne gelemeyeceğini belgelendiren kişilerin ilgili nüfus müdürlüklerine başvurmaları halinde, valilik veya kaymakamlıklarca yapılacak plan ve programlar doğrultusunda Gezici Kayıt Terminali kullanılarak başvuruları alınabilmektedir.

Kısıtlı olanların kimlik kartları veli, vasi veya kayyım ya da bunların belirlediği kişiye teslim edilir.

15 yaşını tamamlamış biyometrik verisi alınacak kişilerin şahsen başvurusu esas olup 15 yaşını tamamlamamış çocukların kimlik kartı başvurusu vekâletname ibraz eden resmî vekil tarafından yapılabilmektedir.

Kimlik kartının satış bedeli, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenmektedir.
Vergi dairesi müdürlüklerinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr internet adresi üzerinden veya https://randevu.gov.tr internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalar ile PTT şubeleri aracılığıyla kimlik kartı ücreti tahsil edilmektedir. Yurt dışında ise kimlik kartı bedeli yalnızca dış temsilciliklerimizce tahsil edilmektedir.

Kanuni süresi içinde yapılan doğum bildirimlerinden alınmaz. Ayrıca 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca ilgili kuruluş yetkilileri tarafından yapılan bildirim üzerine düzenlenen kimlik kartlarından da değerli kâğıt bedeli alınmaz. Aynı şekilde, hatalı üretim, ile kimlik kartı sahiplerinin nüfus kayıtlarındaki maddi hataların idare tarafından düzeltilmesi sonucunda düzenlenecek kartlar da bedel alınmadan yenilenir.

Kimlik kartı seyahat belgesi olarak kullanılabilir. Kimlik kartının seyahat amacıyla kullanımında ilgili ülkelerle yapılacak uluslararası anlaşma hükümleri uygulanır. 2020 yılı için KKTC, Ukrayna, Gürcistan ve Moldova ülkelerine kimlik kartı ile seyahat edilebilmektedir.

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde yapılan evlat edinme işlemleri Türk mevzuatına uygun olması ve Türk yetkili mahkemesi tarafından tanıma ve tenfiz kararı verilmesi şartıyla Türkiye’de de geçerlidir.

Mahkeme kararı olmadıkça nüfus kayıtlarında değişiklik yapılamaz.

Çok dilli olarak düzenlenen Doğum, Ölüm ve Evlenme Kayıt Örnekleri (Formül A-B-C) nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere müracaat edilerek temin edilebilir.

Nüfus kayıt örnekleri nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklere müracaat edilerek temin edilebileceği gibi e-Devlet üzerinden de temin edilebilir.

Talebi uygun görülmeyen kişilerin, suç veya askerlik durumlarının ortadan kalkması halinde tekrar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çıkma belgesinin teslim almasına rağmen kayıtlar açık ise dış temsilciliklere veya valilik makamına (müracaat makamlarına) dilekçe ile başvurulması halinde kayıtlar kapatılmaktadır.

Gönderilemez, kişiler imza karşılığında çıkma belgelerini teslim almak zorundadırlar.

Müracaat edilen il valilikleri veya dış temsilciliklerden alınabilmektedir.

Hayır, sonuçlanmaz. Kişiye yabancı ülke makamları tarafından vatandaşlık belgesi verilmesi halinde, bu belge dış temsilciliklere veya valiliklere (müracaat makamına) ibraz edildikten sonra kendilerine verilen Türk vatandaşlığından çıkma belgesini kişinin teslim aldığı tarih itibari ile nüfus kayıtları kapatılır.

Hayır, kişiler valilikler ve konsolosluklardan çıkma belgelerini alıp kayıtları kapatıldıktan sonra hukuken Türk vatandaşlığından çıkma işlemleri geçerli hale gelir.

Başvuruların durumu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü web sitesinden (www.nvi.gov.tr) öğrenilebilir.

Hayır, çocukların da Türk vatandaşlığından çıkması için Türk vatandaşlığını kaybeden anne ve babanın bu yönde talebinin bulunması gerekir. Anne ve babadan birinin talebinin bulunması ve diğerinin de muvafakat etmesi halinde çocukları da kendileri ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybederler. Muvafakat verilmemesi halinde hakim kararına göre işlem yapılır.

Hayır, eşlerden birinin izin alarak Türk vatandaşlığından çıkması diğer eşin vatandaşlığını etkilemez.

• Başvuru makamından temin edilen form dilekçe,
• Vatandaşlığına geçmek istenilen devlet vatandaşlığının kazanıldığına dair belgenin ya da o ülke vatandaşlığına alınacağına ilişkin teminat belgesinin onaylı Türkçe tercümesi.

Çok vatandaşlığa sahip olan kişinin vatandaşlık işlemleri için sunduğu belgedeki bilgiler ile Türk aile kütüğündeki kimlik bilgilerinin farklı olması halinde vatandaşlık işlemleri yapılmaz. Farklı kimlik bilgilerine sahip olan kişinin, aynı kişi olduğuna dair Türk mahkemelerince verilmiş tespit kararını ibraz etmesi halinde talebi yeniden değerlendirilir.

• Ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
• Yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanmış olmak veya kazanacağına ilişkin inandırıcı belirtiler/teminat belgeleri sunmak,
• Herhangi bir suç veya askerlik hizmeti nedeniyle aranan kişilerden olmamak,
• Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Ölüm Kayıt Örneği (Formül C) nüfus müdürlülerinden veya dış temsilciliklerden temin edilebilmektedir.

Ölüm olayının, meydana geldiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde, nüfus müdürlüğüne ya da dış temsilciliklerimize bildirilmesi gerekmektedir.

Ölüm olayına ilişkin resmî belgedeki bilgilere veya mahkeme kararına göre aile kütüklerine ölüm olayı tescil edilmektedir.

Evet, yabancı ülke makamlarınca verilen boşanma kararlarının Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesi çerçevesinde aile kütüklerine tesciline ilişkin; taraflardan birinin ölmüş olması halinde Türk vatandaşı olan diğer tarafın tek başına başvuruda bulunması mümkündür.

Evet, yabancı ülke makamlarınca verilen boşanma kararlarının Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesi çerçevesinde aile kütüklerine tesciline ilişkin; taraflardan birinin yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan tarafın tek başına başvuruda bulunması mümkündür.

Türk vatandaşlığını kaybetme tarihinden sonra gerçekleşen nüfus olaylarının aile kütüklerine tescil edilmesi mümkün değildir. Ancak talep edilmesi halinde ilgililer mavi kartlılar kütüğüne tescil edilebilmektedir.

Boşanan Türk vatandaşı kadın için 300 günlük bekleme süresinin tamamlanması veya bekleme süresinin kaldırıldığına dair mahkemeden karar alınması gerekmektedir. Boşanan erkek Türk vatandaşı için ise herhangi bir işlem yapılması gerekmemektedir. Ayrıca boşanma yabancı ülke makamları tarafından gerçekleştirildi ise yeniden evlenebilmek için yabancı makamın verdiği boşanma kararının Türkiye’de tanıtılması gerekmektedir.

Evet, mahkeme kararında boşanılan eşin soyadını kullanmaya yönelik hüküm bulunması halinde mümkün olabilmektedir.

Evliliğin Türk hukuku bakımından sonlandırılmış olabilmesi için ya Türk mahkemelerinde boşanma davası açılması ya da yabancı ülke makamlarından alınan boşanma kararının Türkiye’de tanıtılması gerekmektedir.

Dış temsilciliklerde ya da nüfus müdürlüklerinde yaptırılan tescil, yabancı boşanma kararının sadece Türkiye’deki nüfus kayıtlarına işlenmesini ve kişilerin Türkiye kayıtlarında da boşanmış olduğunun gösterilmesini sağlar. Yabancı boşanma kararında mal paylaşımı, nafaka, çocukların velayeti ve tazminat gibi edim gerektiren hükümler varsa bunların Türkiye’de geçerli olması için mutlaka Türk mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir.

Evet, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesine göre yabancı ülke mahkemelerinin verdiği kararlarda olduğu gibi idarî makamlarca verilen boşanma kararları da aile kütüğüne tescil edilmektedir.

Hayır, taraflar ortak dilekçe ile başvuruda bulunabilecekleri gibi 90 gün içerisinde ayrı ayrı başvuruda bulunmuş olmaları da birlikte başvuru sayılır.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27/A maddesine göre yabancı ülke adlî
veya idarî makamlarınca verilen boşanma kararlarının tescil edilme şartları şunlardır:
• .Genel kural olarak tarafların birlikte başvurması gerekir. Ancak taraflardan biri ölmüşse ya da yabancı ülke vatandaşı ise, Türk vatandaşı olan taraf tek başına tescil için başvurabilir. Başvurular bizzat yapılabileceği gibi vekil aracılığı ile de yapılabilir.

• Verildiği devlet kanunlarına göre konusunda yetkili makam tarafından verilmiş ve usulen kesinleşmiş olması gerekir.
• Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması gerekir. Yabancı ülke adlî veya idarî makamlarınca verilen kararların tescili için yurt dışında
kararın verildiği ülkedeki dış temsilciliklere, yurt içinde ise taraflardan herhangi birinin yerleşim yerinin bulunduğu il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerine başvuru yapılabilmektedir.

Yabancı ülke makamları tarafından verilen boşanma kararları ancak 2 şekilde Türkiye’de geçerli olabilmektedir. Kural olarak yabancı ülke makamlarının verdiği kararlar, Türk mahkemelerinde tanıma ve tenfiz davası ile geçerli olabilmektedir. Ancak belli şartlarda yabancı ülke makamlarının verdiği boşanma kararları Türkiye’deki mahkemelerde dava açmaya gerek kalmadan, Türkiye’de nüfus müdürlüklerinde yurt dışında ise dış temsilciliklerde tescil ettirilebilmektedir.

Evet, evlenen her çifte evlendirme memurluğunca düzenlenmiş bir aile cüzdanı verilir.
Aile cüzdanının alınması ve cüzdana kaydedilmiş şahısların kişisel durumlarında meydana gelen değişikliklerin bu cüzdana işlettirilmesi gerekmektedir.

Evet, Uluslararası Aile Cüzdanı’na çocukların kaydedilmesi ve cüzdana kaydedilmiş şahısların kişisel durumlarında meydana gelen değişikliklerin aile cüzdanına işlettirilmesi gerekmektedir.Söz konusu işlemler için Türkiye’de nüfus müdürlüklerine yurt dışında ise dış temsilciliklere müracaat edilir.

Yurt dışında yapılacak evlenme işlemleri için kullanılmak üzere alınması gereken evlenme ehliyet belgesi nüfus müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimizden temin edilebilmektedir.

Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, en geç 30 gün içerisinde evlenmenin gerçekleştiği yabancı makamdan alınmış belgenin dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır.

Evlenme bildirimi, yabancı makamlardan alınan evlenme belgesi aslının usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılarak Türkçe tercümeleri ile birlikte yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmesi suretiyle de yapılabilmektedir.

Evet, Türkiye’de bulunan aynı devlet vatandaşı 2 yabancı, kendi milli kanunları yetki vermiş ise, bulundukları devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenme yapabilecekleri gibi yetkili Türk makamları önünde de evlenebilmektedirler.

Türkiye’de bir Türk vatandaşı ile bir yabancı kişi ya da farklı vatandaşlığa sahip yabancı 2 kişi, yetkili Türk evlendirme memuru önünde evlenebilmektedirler.

Türk vatandaşlarının Türkiye’de yetkili evlendirme memurlukları önünde evlenme yapmaları zorunludur. Çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşlarının Türkiye’de Türk kimliği ile işlem yaptırmaları gerekmektedir.

Türkiye’de bulunan yabancı ülke temsilcilikleri, sadece kendi vatandaşları için evlenme işlemi yapabilmektedirler.

Türkiye’de evlendirme memurlukları önünde yapılan evlenmeler, evlendirme memurlarınca nüfus müdürlüklerine bildirilmekte ve evlilikler nüfus müdürlüklerince aile kütüklerine tescil edilmektedir.
Dış temsilciliklerimizde yapılan evlenmeler, dış temsilciliklerimiz tarafından aile kütüklerine tescil edilebilmektedir.
Yabancı makamlar önünde yapılan evlenmelerde ise, yabancı makam tarafından düzenlenen evlilik belgesi aslının usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılarak Türkçe tercümeleri ile birlikte yurt içinde nüfus müdürlüklerine veya yurt dışında dış temsilciliğimize ibraz edilmesi halinde, evlenme, aile kütüğüne tescil edilmektedir.

Evet, yurt dışında Türk vatandaşı kadın ve erkek veya bir Türk vatandaşı ile bir yabancı,bulundukları ülkenin evlendirmeye yetkili makamları huzurunda evlenebilmektedirler.

Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu (C.I.E.C.) tarafından hazırlanan “Çok Dilde Nüfus Kayıt Örnekleri Verilmesine İlişkin” 16 No’lu Sözleşme’ye taraf ülkeler için nüfus
müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimizden Evlenme Kayıt Örneği (Formül B) temin edilerek evlenme olayının ilgili ülke makamlarına bildirilmesi mümkündür.
Sözleşmeye taraf olmayan ülkeler için ise evlenme olayını gösterir şekilde nüfus müdürlüklerinden veya dış temsilciliklerimizden Nüfus Kayıt Örneği temin edilerek evlenme olayının ilgili ülke makamlarına bildirilmesi mümkündür.
Nüfus kayıt örnekleri çok dilli belgeler olmadıklarından, yetkili Türk makamlarında apostil şerhi veya tasdik işlemleri yapılmasından sonra ilgili ülke diline tercüme ettirilerek ibraz edileceği ülke makamlarına verilebilmektedir.

Türkiye’de nüfus müdürlüklerine, yurt dışında dış temsilciliğimize müracaat edilerek uluslararası aile cüzdanının yeniden düzenlenmesi sağlanır.

Evet, nikâh şahidi olabilmek için; ergin (18 yaşını tamamlamış) olmak, ayırt etme gücüne sahip olmak ve tanıklık ettiği kişiyi tanımak şarttır. Bu şartları taşımak suretiyle Türk ya da diğer ülke vatandaşları nikâh şahidi olabilmektedir.

Evet, yurt içinde tarafların isteği üzerine yetkili evlendirme memurlukları tarafından çalışma saatleri dışında veya hafta sonu ya da resmi tatil günlerinde nikâh kıyılabilmektedir.

Yurt içinde ilgili evlendirme memurluğundan veya resmi internet sitelerinden evlendirme memurluklarının evlenme işlemleri ücretlerine ilişkin bilgi edinilebilmektedir.

Yurt içinde ilgili evlendirme memurluğundan veya resmi internet sitelerinden evlendirme memurluklarının evlenme işlemleri ücretlerine ilişkin bilgi edinilebilmektedir.

Doğum bildirimi veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması hâlinde çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılabilmektedir.

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.

Süresi içerisinde bildirimde bulunulmaması halinde herhangi bir idari yaptırım uygulanmamaktadır.Ancak, süresi içinde yapılan doğum kayıtlarında kimlik belgesi ücreti alınmazken süresinde kayıt yaptırmayanların doğum bildirimlerinde kimlik kartı bedeli ödemesi gerekmektedir.

Çocuğa konulan ismin, 3 ismi geçmemek üzere ve kısaltma yapılmadan nüfus kayıtlarına yazılması gerekmektedir. Türk vatandaşlarının çocuklarına verilecek isimler için Türk alfabesine uygun olması şartı dışında bir sınırlama bulunmamaktadır.

Doğum bildirimlerinin doğuma ilişkin resmi belge veya doğum raporuna göre yapılması zorunludur. 15 yaş ve üzeri çocukların doğum bildirimlerinde; resmi belge veya doğum raporu ile birlikte doğum bildirim formlarına yapıştırılmak üzere çocuğun fotoğrafının ibraz edilmesi ve çocuğun bildirim sırasında hazır bulunması gerekmektedir.
Ayrıca, 15 yaş ve üzeri çocuklar hakkında, gerektiğinde, bildirilen ana ve babanın çocuğu olup olmadığı ve yabancı devletlerle vatandaşlık ilişkisinin bulunup bulunmadığı konularında kolluk makamları tarafından gerekli soruşturma ve incelemeler yapılarak sonuca göre tescil işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Yabancı uyruklu anne veya babadan dünyaya gelen ve 18 yaş altında olan çocukların doğum bildiriminin yapılması halinde, Türk vatandaşı olarak nüfus kayıtları gerçekleştirilmektedir.

Evlilik birliği içinde doğan çocuklar, evlenme boşanma ile son bulsa dahi, evlilik içinde doğan çocuk olarak nüfus kayıtlarına tescil edilmektedirler.

Evlilik birliği dışında ve Türk vatandaşı anneden dünyaya gelen ve 18 yaş altında olan bir çocuğun baba tarafından tanınması halinde, doğuma ilişkin resmî belge veya doğum raporu ile doğum bildirimi için başvuruda bulunulmaktadır. Nüfus müdürlüğü / dış temsilcilik / noter tarafından düzenlenen “Tanıma Başvuru Formu”na göre tanıma olayı ve doğum bildirimi nüfus kayıtlarına tescil edilmektedir.

Evlilik birliği dışında ve yabancı uyruklu anneden dünyaya gelen 18 yaş altında olan bir çocuğun Türk vatandaşı baba tarafından tanınması halinde, doğuma ilişkin resmî
belge ve yabancı uyruklu kadının uyruğu bulunduğu ülke makamlarından çocuğun doğum tarihi itibariyle medeni halini gösterir belge asıllarının, usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış olarak ve Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.
Tanımanın yabancı makamlar önünde yapılmış olması halinde, tanımaya ilişkin belge aslının usulüne uygun şekilde onay ve tasdik işlemleri yapılmış olarak ve Türkçe tercümeleri ile birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir.

Türk vatandaşı annenin evlilik birliği dışında doğan çocuğu; doğuma ilişkin resmî belge veya doğum raporu ile doğum bildirimi için başvuruda bulunulması halinde, annenin bekârlık hanesine, annenin bekârlık soyadı ve bildireceği baba adı ile tescil edilmektedir.

Doğum Kayıt Örneği yurt içinde nüfus müdürlüklerinden, yurt dışında ise dış temsilciliklerden temin edilebilmektedir.

Çifte vatandaşların doğum olayına ilişkin resmî belge ile nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, doğum olayı aile kütüklerine tescil edilmektedir. Ayrıca, çok vatandaşlığa sahip Türk vatandaşlarının yeni doğan çocuklarının da çok vatandaşlığının bulunması halinde, çocuğun diğer ülke vatandaşlığını kazandığına dair belgenin de nüfus müdürlüğüne gösterilmesi ve talepte bulunulması durumunda, çocuğun çok vatandaşlık olayının da aile kütüklerine tescil edilmesi mümkün olabilmektedir.

Evet, evlenecek kişi, müracaat işlemini vekil olarak atadığı kişi vasıtası ile de yürütebilir. Bunun için özel vekaletname düzenlenmesi ve bu vekaletnamede vekalet
veren ile vekili ve evleneceği kişinin tam kimlikleri ile vekaletnamenin evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğunun açıkça belirtilmesi şarttır.

Evet, evlenecek kişiler tek bir kişiye veya birbirlerine vekaletname vererek evlenme başvurusuna ilişkin işlemleri yürütebilmektedirler.

Evleneceklerden ikisinin de Türk vatandaşı olması şartı ile dış temsilciliklerimizde nikah kıyılması mümkündür. Çifte vatandaş olan Türk vatandaşlarının yurt içinde ve yurt dışında Türk yetkili makamları önünde işlem yaptırabilmeleri için Türk kimlik belgelerini ibraz etmeleri ve bu belge ile işlem yapılması gerekmektedir.

Hayır, birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin, evlendirme memurluğuna birlikte veya vekilleri aracılığıyla müracaat etmeleri esastır. İnternet üzerinden başvuru yapılamamaktadır.

Türk Medeni Kanunu uyarınca kadın evlenmekle kocanın soyadını alır. Kadının, alacağı koca soyadı önünde, bekarlık soyadını da kullanmak istemesi halinde, evlenme başvurusu sırasında evlendirme memurluğuna yazılı olarak talepte bulunması gerekmektedir.

Evlendirme memurluklarına yapılan başvuru sayısı ve yoğunluk durumuna göre süre değişkenlik gösterebilmektedir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.