HIZLI ERİŞİM

NE ARAMIŞTINIZ ?

Üniversite Eğitimi

• ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi yerleştirme sınavıyla yükseköğretim programına ilk defa yerleşen öğrenciler (mavi kartlı olup ÖSYM tarafından yerleştirilenler dahil) Genel Müdürlükçe belirlenecek süreler içerisinde e-Devlet üzerinden yurt başvurusunda bulunabilirler. ÖSYM tarafından yükseköğretim programına ilk defa yerleştirilen öğrenciler için bakanlıkça uygun görülen oranda kontenjan ayrılmaktadır.
• Mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı öğrencilerin Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) aracılığıyla Türkiye’de yükseköğretim programına yerleşmeleri halinde bu öğrencilerin başvuruları e-Devlet üzerinden ülkemize kendi imkanlarıyla gelen (burslu olmayan) uluslararası öğrenciler ile birlikte alınmaktadır. Burslu uluslararası öğrenciler dışında kalan uluslararası öğrenciler için bakanlıkça uygun görülen oranda kontenjan ayrılmaktadır.

Türk kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim, staj programı vb. nedenlerle Türkiye’ye gelen öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri, yurtlarda boş yer olması ve staj görecekleri ilde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce uygun görülmesi halinde yurtlarda misafir olarak barınabilmektedir.

Yurtta barınan öğrencilerin yükseköğretim programına devam ederken farklı il/ ilçede bir üniversiteye veya bölüme geçmeleri, yatay veya dikey geçiş yapmalarıhalinde öğrenim görecekleri il veya ilçede yer alan bir yurda yerleşmek için, yeniden başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu öğrencilerin farklı bir yurda nakilleri yapılamamaktadır. Öğrenciler yeni öğretim kurumunun normal öğrenim süresi sonuna kadar yurtta barınabilmektedirler.

Öğrenciler yurtlarda normal öğrenim süresi kadar barınabilmektedirler. Normal öğrenim süresinde mezun olamazlarsa, mezun olamadıklarına ilişkin belgeyi barındıkları yurt müdürlüğüne teslim etmeleri halinde 1 yıl daha yurtta barınmaya devam edebilmektedirler.

Yurtta barınma hakkı kazanan öğrencilerin ilk kayıt ücretlerini yatırmaları gerekmektedir. lk kayıt ücreti; güvence bedeli, kimlik ücreti ve yurt ücretini içermektedir. Kayıt sildirme esnasında güvence bedeli öğrencilere iade edilmektedir. Bundan sonraki süreçte öğrencinin barınmakta olduğu yurdun standardına göre belirlenmiş lan yurt ücretini aylık olarak yatırması gerekmektedir. Yurt ücretleri aylık dönemler halinde Ziraat Bankası gişeleri ve ATM’lerinden, aynı zamanda internet bankacılığı üzerinden ödenebilmektedir.

Yurt başvuru durumu ve sonucu www.kyk.gov.tr adresi üzerinden takip edilebilmektedir.

Yurtlara başvuru ve barınma şartları şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin KYK yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi,
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
d) Öğrencinin, KYK veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması,
ğ) Kanun, tüzük, yönetmelik ve yürürlükteki mevzuat gereğince KYK yurtlarında barındırılmasının uygun görülmesidir.

Türkiye’de yükseköğrenim gören ve yurda yerleştirme şartlarını taşıyan çifte vatandaşlar ve mavi kart sahipleri Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalabilmektedir. Yurt başvuruları her yıl Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce açıklanan tarihlerde e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

Denklik belgesinin kaybedilmesi hâlinde yeniden denklik belgesi verilmemektedir. Tüm Türkiye’de dağıtımı yapılan ulusal gazetelerden birine verilen kayıp ilanının aslı, talebi içeren imzalı bir dilekçe ve 50 TL işlem ücretinin yatırıldığına dair dekont ile Yükseköğretim Kuruluna başvurulması hâlinde “İlgili Makama” hitaben bir yazı düzenlenmektedir. Bu yazı denklik belgesi olarak kullanılabilmektedir.

Hayır, diploma denklik belgesi, hukuki olarak kıymetli evrak olduğundan belgenin elden şahsen veya resmî vekâletnameye sahip vekil aracılığıyla teslim alınması gerekmektedir.

Çifte vatandaş başvuru sahiplerinin öğrenim süresince öğrenim görülen ülkede ikamet ettiğini gösterir belgeyi sunmaları gerekmektedir. İkamet adresi, kira sözleşmeleri, fatura bilgileri vb. de ispat aracı olarak kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kuruluna posta gönderilerek veya elden teslim edilen dilekçe ile daha önce beyan edilen iletişim bilgilerinin güncellenmesi talebinde bulunulabilmektedir.

Tebligat, yurt dışına da yapılabilmektedir.

Bu durumlarda yazışma veya tebligat adresinin güncellenmesi veya tebligatın yeniden gönderilmesi dilekçe ile talep edilebilmektedir.

Alınan kararlar beyan edilen adrese yazılı olarak tebliğ edilmektedir.

Başvurusunu online olarak yapmış tüm adaylar, başvuru sırasında kullanmış oldukları kimlik numarası/yabancı uyruk numarası ile e-Devlet üzerinden dosyalarının işleyiş süreçlerini takip edebilmektedirler.

Hayır, dilekçe vermek için randevu alınması gerekmemektedir.

Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasında detaylı verilen bilgiler takip edilerek her aday başvurusunu online şekilde yapmaktadır.

Denklik kararı alınan diplomalar için başvurunun “mezuniyet belgesi” ile yapılması durumunda diploma denklik belgesi yerine geçen “mezuniyet denklik belgesi”; diploma aslının ibrazı hâlinde ise “diploma denklik belgesi” düzenlenmektedir.

Mezuniyet tanıma belgesi: Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş ilgilinin, tanınan bir yurt dışı yükseköğretim kurumundan ve programından mezun olduğunu gösteren ancak diploma denklik belgesi niteliği taşımayan belgeyi ifade etmektedir. Başvuru için Yükseköğretim Kurulunun internet sayfasındaki bilgiler takip edilerek Yükseköğretim Kuruluna başvurmak gerekmektedir.

Bu belge, kişinin yurt dışında öğrenim gördüğü üniversitenin ülkemizde tanınıp tanınmadığını beyan ettiğinden diploma denklik başvurusunun ön koşuludur.
Kurum tanıma belgesi;
• Yurt dışında öğrenim görmek isteyen/öğrenimlerine devam eden öğrenciler,
• Yurt dışındaki yükseköğretim kuruluşlarından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler,
• Türkiye’de lisansüstü eğitimine başlayacak olan yabancı öğrenciler,
• Başta sağlık ödemeleri için SGK olmak üzere, üniversiteler, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, barolar, valilikler gibi resmî makamlara bilgi vermek isteyenler,
• Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında alınan doktora eğitimi için doktora denkliği almak üzere Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına başvuru yapan ilgililer için gereklidir.

Bazı ülkelerin kendi sistemleri sebebiyle üniversite adının listede bulunmaması durumunda söz konusu üniversitenin tanınıp tanınmadığına dair Yükseköğretim Kuruluna dilekçe gönderilmesi hâlinde talep değerlendirmeye alınmaktadır.

Kurum tanıma belgesi: Bir yükseköğretim kurumunun, Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınıp tanınmadığını gösteren, talep edilmesi hâlinde ilgililere verilen ancak
diploma denklik belgesi niteliği taşımayan, okul tanıma belgesini ifade etmektedir. Bu belge, e-Devlet sistemi üzerinden ücretsiz şekilde ya da dilekçe ile Yükseköğretim Kurulundan ücret karşılığı alınabilmektedir.

Tanıma: Yurt dışında bulunan bir yükseköğretim kurumunun ve bu kurumun ilgili programının akademik derece vermeye yetkili olduğunun Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmesini ifade etmektedir.

Denklik başvuruları 150 TL işlem ücretine tabidir. Başvuru ücreti yatırılırken açıklama kısmına “adı, soyadı, denklik başvurusu” yazılır. Bilgi veya belge talep ediyorsanız “adı, soyadı, dilekçe bedeli” yazılır.

Başvuruya esas diploma veya mezuniyet belgesinin aslı, transkriptlerin aslı, diploma eki (supplement) aslını ve başvuru için talep edilmesi kurulca uygun görülen belgeleri ifade etmektedir.

Evet, denklik başvuruları detaylı bilgileri Yükseköğretim Kurulunun internet sitesinde de yer aldığı gibi online şekilde yapılmaktadır.

Yurt dışından alınan doktora diplomalarının denklik başvurusu, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına (ÜAK) yapılmaktadır.

Denklik başvurularının inceleme sürecini gösteren şekil aşağıda verilmiştir:

Diploma denklik belgesi: Denkliği talep edilen diplomanın Türk yükseköğretim sisteminde hangi alan ve düzeye eş değer olduğunu gösterir belgeyi ifade etmektedir

Yurt dışında yükseköğrenim görüp mezuniyet hakkını elde etmiş kişiler denklik başvurusu yapabilmektedirler.

Yurt dışında eğitim gören ön lisans, lisans ve yüksek lisans mezunları, detayları Yükseköğretim Kurulunun www.yok.gov.tr genel ağ adresinde belirtildiği usulde denklik başvurusu yapabilmektedir.

Denklik başvurusu için detaylı bilgi www.yok.gov.tr adresi üzerinden “Tanıma veDenklik Hizmetleri Daire Başkanlığı” kısmından alınabilmektedir. Bu adres üzerinden, başvuruların nasıl yapılacağı, nasıl değerlendirileceği gibi hususlarda ayrıntılı bilgi almak mümkündür. Bu internet sayfasında verilen bilgiler takip edilerek her aday tarafından başvurular online şekilde yapılmaktadır. Online başvuru tamamlanınca belgeleri fiziki olarak şahsen veya vekâletnameye sahip şahıs tarafından sunulmak üzere sistemden uygun bir tarih için randevu oluşturulmaktadır.

Yurt dışında görülen ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrenimlerinin ardından alınan diplomaların, denklik ve tanıma işlemleri 2547 sayılı Kanun ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca (YÖK); doktora ve üzeri seviyedeki diplomaların denklik işlemleri de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca (ÜAK) yapılmaktadır.

Denklik:
Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından ve programlarından alınan ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarının, ilgili eğitim düzeyindeki kazanımlar bakımından Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarınca verilen ön lisans, lisans ve yüksek lisans diplomalarına eş değerliğinin tespit edilmesini ifade etmektedir.

Yükseköğretim konusunda detaylı bilgi almak için aşağıdaki numaraları arayabilirsiniz:
• Yükseköğretim Kurulu Telefon: +90 (312) 298 70 00
• Yükseköğretim İletişim Merkezi: +90 850 470 0 965

Vatandaşı olduğunuz ülkede, kayıtlı olduğunuz yükseköğretim kurumu ile Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumu arasında imzalanmış bir Mevlana Değişim Programı Protokolü bulunması halinde ve ilgili eğitim öğretim yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından ilan edilen koşullar çerçevesinde Mevlana Değişim Programı’na başvuru yapabilirsiniz.

Türkiye’de bulunan tüm üniversiteler mezunlarına diploma ile birlikte ilki ücretsiz ve Avrupa’da yaygın 3 dilden (İngilizce, Almanca, Fransızca) 1’inde olan diploma eki de vermektedir. Türk Yükseköğretim Sistemi, 2001 yılından bu yana Bologna Süreci’ne aktif katılım sağlamış olup Avrupa Yükseköğretim Alanı (AYA) içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda, ülkemiz yükseköğretim sistemi AYA’nın bir parçası ve üniversitelerimizden alınan diploma ile diploma eki Avrupa standartlarında olduğundan dolayı Avrupa Birliği üyesi ülkelerde geçerlidir. AYA içerisinde yer alan ülkedeki ilgili mercilere diploma ve diploma eki ile birlikte belirlenen diğer zorunlu belgelerle başvuru yapılabilir.

Yurt dışı üniversitelerde öğrenim görmekte iken Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için yapılan başvurularda öğrencinin Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik şartlarını ve ilgili yılın ‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan ‘T.C. Vatandaşı Öğrencilerin Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumlarından Yurt İçindeki Yükseköğretim Kurumlarına Yatay Geçiş İşlemleri’ duyurusunda yer alan şartları sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca öğrencinin yurt dışında öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploma vermeye yetkili bir kurum
olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğerliğinin ilgili üniversite tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Yurt dışında yükseköğretime başlayan öğrencilerin Türkiye’deki yükseköğretim programlarına geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarındaki asgari puanlar ile bunlara eşdeğerliği kabul edilen sınavlar ve puanları, üniversiteler tarafından belirlenen yurt dışı yatay geçiş kontenjanları ile birlikte Yükseköğretim Kurulu tarafından ilan edilmektedir. Bu durumdaki öğrencilerin anılan yönetmelik ve ‘YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda yer alan duyuruları incelemesi ve Yükseköğretim Kurulu internet sitesinde temmuz ayı itibariyle ilan edilen yatay geçiş kontenjanlarını takip ederek ilgili üniversitelere başvurması gerekmektedir.

Yurt dışında ön lisans eğitimini tamamlayarak ön lisans diploması alan adayların diploma denklik belgesi alması gerekmektedir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 18/b-5 maddesi uyarınca, öğrencilerin kabulü, ders uyumları ve çıkarılmaları ile eğitim-öğretim ve sınavlar konusunda karar verme yetkisi yükseköğretim kurumlarının ilgili yönetim kurullarına, 15/b-4 maddesi uyarınca da fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlama yetkisi de Üniversite Yönetim Kuruluna ait bulunmaktadır.

Yurt dışı vatandaşlar ve mavi kart sahipleri Türkiye’de yükseköğretim kurumlarına iki şekilde kayıt yaptırabilmektedir:
• Uluslararası / Yabancı Öğrenci kontenjan ve şartları ile
• T.C. ÖSYM Kurumunun hazırladığı ÖSYS (YGS+LYS) merkezi sınavları ile.
• YTB tarafından yalnızca uluslararası öğrenci kontenjanı ile eğitim alacak olan öğrencilerin Katkı payı ödemeleri yapılmaktadır. Uluslararası öğrenci kontenjanı ile gelip katkı payı ödemesi alabilecek olan kişiler şunlardır:
• Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış (lisenin tamamı) T.C. vatandaşları veya çifte vatandaşlar,
• Ortaöğretimini yurt dışında tamamlamış olma şartı aranmaksızın mavi kart sahipleri,
• Orta öğreniminin bir kısmını ya da tamamını Türkiye’de tamamlamış mavi kart sahipleri ile
• Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nca belirlenen; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye Maarif Vakfına bağlı lise düzeyindeki yurt dışı eğitim kurumlarından, Türkiye Diyanet Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Uluslararası İmam Hatip Öğrenci Programları kapsamında eğitim veren uluslararası imam hatip liselerinden ve azınlık liseleri ile Müslüman dini idarelere bağlı imam hatip lisesi statüsündeki eğitim kurumlarından mezun olan ve birinci ve açık öğretim kapsamında ön lisans ve lisans programlarına kayıt yaptıranlardan, program süreleri içerisinde öğrenimlerine devam eden ve yeni kayıt yaptıran öğrenciler.

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 6. maddesi ile öğretim dili kısmen veya tamamen yabancı dilde olan yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrencilerin, kayıt yaptırdığı öğretim yılının başında, yükseköğretim kurumları tarafından düzenlenen yabancı dil seviye tespit ve/veya yeterlilik sınavına tabi tutulacağı,
Ancak;
1) En az son 3 yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlayanların,
2) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarında yükseköğretim kurumu senatosunun belirlediği puanla başarılı olanların,
söz konusu yabancı dil seviye tespit ve yeterlilik sınavından muaf tutulacağı hükmü yer almaktadır.
Muafiyet için istenecek belgeler ve puanlar ile ilgili olarak ilgili yükseköğretim kurumlarından bilgi alınması gerekmektedir.
Yurt dışından gelecek öğrencilerin Türkçe düzeyleri, kabul hakkı kazandığı üniversite tarafından belirlenen koşullar ve istenen belgeler çerçevesinde ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmektedir.

Başvuru tarihleri ile ilgili olarak ÖSYM Başkanlığı’nın internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir. Adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu incelemeleri ve yurt dışına öğrenim gören adayların başvuru şartlarını belirleyen madde uyarınca başvurularını ÖSYM’ye posta ile iletmeleri gerekmektedir. Online başvuru konusunda ÖSYM’den bilgi alınabilmektedir.

Üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabulünde kullandıkları kriterler farklılık göstermekte, başvurular ve sınav yapılması halinde sınavlar merkezi olarak düzenlenmemektedir.
Üniversiteler kendi yapmış oldukları sınavlar ya da farklı üniversiteler tarafından gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre de öğrenci kabul edebilmektedirler.

Yükseköğretim kurumları tarafından önerilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarında yer alan ‘’öğretmenlik, hukuk, tıp ve diş hekimliği’’ programlarına özel olmak üzere kayıtlarda mavi kart sahibi olduğunu belgeleyen adaylar, 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören çifte vatandaş ve Türk vatandaşı olan adaylar için anılan alanlardaki kontenjanın %10’unun aşılmamasına karar verilmiştir.

Mavi kart sahipleri üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde (Abitur, GCE AL, IB, Uluslararası Öğrenci Sınavı vb.) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilmektedirler.

Türk vatandaşı, çifte vatandaş olanlar ve mavi kart sahibi olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde Temel Yeterlik Testi (TYT) / Alan Yeterlik Testleri (AYT) sonuçları ile başarılı olmaları halinde yükseköğretim kurumlarımıza yerleştirilmeleri mümkün olmaktadır.

Yurt dışındaki vatandaşlarımız Türkiye’deki üniversitelerde şu yollarla öğrenim görebilmektedirler:
1) Üniversitelerin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına veya
2) ÖSYM tarafından düzenlenen üniversiteye giriş sınavıyla (YGS-LYS)
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi www.osym.gov.tr ve www.yok.gov.tr adreslerinden alınabilmektedir.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 6287 sayılı Kanunla değişik 45/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca;
• Mavi kart sahipleri,
• 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitiminin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören vatandaş ve Türk vatandaşı olan adaylar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) üniversitelerce belirlenen kriterler çerçevesinde (Abitur, GCE AL, IB, Uluslararası Öğrenci Sınavı vb.) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda, Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören Türk vatandaşları veya çifte vatandaşların yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurularının kabul edilmemesine karar verilmiştir. Anılan öğrencilerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde Temel Yeterlik Testi (TYT) / Alan Yeterlik Testleri (AYT) sonuçları ile yükseköğretim kurumlarımıza yerleştirilmeleri gerekmektedir. Ayrıca Türk vatandaşları, çifte vatandaşlar ve mavi kart sahibi olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde Temel Yeterlik Testi (TYT) / Alan Yeterlik Testleri (AYT) sonuçları ile başarılı olmaları halinde yükseköğretim kurumlarımıza yerleştirilmeleri mümkün olmaktadır. Başvuru tarihleri ile ilgili olarak ÖSYM Başkanlığının internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir. Adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu incelemeleri ve yurt dışına öğrenim gören adayların başvuru şartlarını belirleyen madde uyarınca başvurularını ÖSYM’ye posta ile iletmeleri gerekmektedir.

Türkiye’de eğitim görmek isteyen öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından faaliyete geçirilen www.studyinturkey.gov.tr resmi web adresi üzerinden yükseköğretime ilişkin tüm bilgilere ulaşabilmektedir. Bununla beraber YÖK’ün kurumsal web sayfası (www.yok.gov.tr) üzerinden de konuya ilişkin çeşitli detaylara ulaşmak mümkündür.

Yükseköğretim Kurulunun www.yok.gov.tr adresinde yer alan ‘Öğrenci’ başlığı altındaki
“Kendi İmkânları ile Eğitim Alacaklar” kısmında yer alan ‘Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’da yurt dışından öğrenci kabulü kontenjanlarına başvurabilecek adaylar belirlenmiştir.
01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam ederek ortaöğretiminin (lise) son 3 yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayan veya lise eğitimlerinin tamamını yurt dışındaki liselerde (KKTC liseleri hariç) gören çifte vatandaş ve Türk vatandaşı adaylar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil), üniversitelerce
belirlenen kriterler çerçevesinde (Abitur, GCE AL, IB, Uluslararası Öğrenci Sınavı vb.) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurabilmektedirler. Başvuruların merkezi olmaması ve değişiklik göstermesi nedeniyle üniversitelerin başvuru tarihleri ve kriterlerine ilişkin olarak ilgili üniversitelerin internet sitelerinin takip edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Türk vatandaşı ve çifte vatandaş olan adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı çerçevesinde Temel Yeterlik Testi (TYT) / Alan Yeterlik Testleri (AYT) sonuçları ile başarılı olmaları halinde yükseköğretim kurumlarımıza yerleştirilmeleri mümkün olmaktadır. Başvuru tarihleri ile ilgili olarak ÖSYM Başkanlığının internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir. Adayların ilgili yılın Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavuzunu incelemeleri ve yurt dışına öğrenim gören adayların başvuru şartlarını belirleyen madde uyarınca başvurularını ÖSYM’ye posta ile iletmeleri gerekmektedir.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.