SİVİL TOPLUM DESTEKLERİ

STK KAPASİTE GELİŞTİRME

Günümüzde sosyal, siyasi ve ticari hayatta belirleyici bir aktör olarak etkisini her geçen gün daha da fazla hissettiren sivil toplum kuruluşları temsil ettikleri toplumun sorunlarını, beklentilerini yüksek sesle dile getirmektedirler. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu noktadan hareketle STK’ların nitelikli gelişimine destek olmak için önemli önemli çalışmalar yürütmektedir. Sivil toplum alanı, kavramsal anlamda uzun bir maziye sahip olsa da bugün dünyada genel kabul gören sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramının ve genel itibariyle işleyiş kültürünün oluşması oldukça yenidir. Sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin en belirgin biçimde görüldüğü alanların başında toplumsal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanlar gelmektedir. Günümüzde, insani yardımdan demokratikleşme süreçlerine, insan haklarından ayrımcılıkla mücadeleye, eşit katılımdan hak savunuculuğuna kadar oldukça geniş bir yelpazede, yerel ve ulusal karar alma mekanizmaları ve uluslararası siyasetin belirlenmesi süreçlerinde sivil toplum kuruluşları önemli roller üstlenmektedir. Zira STK’lar söz konusu çalışma alanlarının önemi ve etkisine binaen, kamu ve özel teşebbüslerle birlikte anılmakta ve kamu ve özel sektörün hemen ardından “üçüncü sektör” olarak görülmektedir. Sivil toplum ve sivil toplum kuruluşlarının toplumsal, kültürel ve siyasal alanda ulusal ve uluslararası gündemde hızla artan rolü ile bağlantılı olarak nitelikli sivil toplum ve sivil toplum yönetimi kavramları da önem kazanmıştır. Nitelikli sivil toplum ve bilimsel standartlar, kurumsal bütünlük ve profesyonellik çerçevesinde işleyen sivil toplum kuruluşu kavramları yepyeni bir alanı ortaya çıkarmıştır. Yeni oluşan bu alanda, iyi bir STK yönetim ve işleyişi için uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli metot ve yöntemler konu edilmektedir. Bu metot ve yöntemlerin “sivil toplum kuruluşları kapasite gelişimi” kavramsallaştırması altında ele alındığı görülmektedir. Sivil toplumun güçlenmesi, STK’ların mevcut kapasitelerinin geliştirilmesi, faaliyet ve çalışmalarının desteklenmesi, çeşitlendirilmesi ve etkisinin artırılmasına yönelik çalışmalar ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların gündeminde hatırı sayılır bir yere sahiptir. Uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkelerin kamu ve özel kuruluşları tarafından Avrupa’dan Afrika’ya, Balkanlardan Güney Amerika’ya kadar hemen hemen tüm dünya coğrafyasında her türden sivil toplum kuruluşu ile kapasite geliştirme çalışmaları yürütüldüğü görülmektedir. YTB, kuruluşundan bu yana çalışma sahasında en önemli paydaşlar olarak gördüğü STK’ların etkin ve profesyonel çalışmalar yürütebilmelerinin zorunlu şartı olarak gördüğü kurumsal, idari, faaliyet ve teknik kapasitesinin güçlendirilmesi çerçevesinde önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çerçevede YTB, 2011 yılından bu yana sivil toplum kuruluşları ile istişare ve değerlendirme programları, Kampanya, Tanıtım ve Medya İlişkileri, STK’larda Liderlik, Proje Hazırlama ve Uygulama Yöntemleri, Gönüllü Yönetimi ve Sosyal Medya Araçları Kullanımı gibi konuları kapsayan seminer ve eğitim programları, STK kapasite analiz çalıştayları gerçekleştirmektedir.