HIZLI ERİŞİM
EN

NE ARAMIŞTINIZ ?

Takvim

YAKLAŞAN ÖZEL GÜN

Aliya İzzetbegoviç'in Ölüm Yıldönümü

18 Aralık

İmam Gazzali'nin Vefat Yıldönümü

İmam Gazzali

Asıl adı Ebu Hâmid Muhammed el Gazzali’dir. Tus sehrinde doğdu. Yaşadığı dönem siyasî bakimdan çalkantılı; fakat ilmî hayat bakımından İslâm dünyasının ve hatta o günkü dünyanin en parlak dönemini teşkil eder. Gazzâlî, yalnız döneminin değil, bütün İslâm düşüncesi tarihinin en önde gelen düşünürlerindendir. Ehl-i sünnet inancına yaptığı hizmet, kendisine Huccetü’l-İslâm lakabının verilmesine sebep olur. Fıkıhta Şâfiî, kelâmde Eş’ariyye ekolünü benimsemiştir. İmam Gazzali, hakikati bulmak isteyen insanın dörde ayrıldığına inanır. Bunlar felsefeciler, kelamcılar, sufiler ve batınilerdir. Kendisi sufilerin yolunu izleyerek tasavvufa yönelir ve bu süreci El-Münkız Mine’d Dalal adlı kitabında anlatır. Yunan felsefesine göre İslam’ı okumanın ve Kur’an ayetlerini gizemli tefsirlerle saptırdığını düşünen Bâtınilerin zararlarıyla mücadele eder. Mantık ilminin birçok yanını ise İslam din bilimlerine sokar. Aklın yerine sezgiyi koyan Gazzâlî’nin ilimleri değerlendirişi, din-ilim ve din-felsefe ilişkileri gibi bugün de tartışılan hususlara çağını aşan cevaplar vermiştir. Gazzali’ye göre, matematik, geometri ve astronomi gibi ilimlerin ilgilendiği meseleler, aklî delillerle ispat edilen konular olup, ögrenildikten sonra inkâra mahal bulunmayan hususlardır. Eserlerini her seviyeden insanın anlayacağı şekilde yazan Gazzali, 18 Aralık 1111’de, doğduğu Tus şehrinde Hakk’ın rahmetine kavuşur.

27 Aralık

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Ölüm Yıldönümü

İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve saygıyla anıyoruz.

Mehmet Akif Ersoy

Toprakta gezen gölgeme toprak çekilinçe,

Günler şu heyulayı da, er geç, silecektir.

Rahmetle anılmak,ebediyet budur amma,

Sessiz yaşadım,kim beni,nerden bilecektir?

İlk ve orta tahsilini Fatih semtinin mekteplerinde tamamlayan Akif, geleceğini babasının görüşlerinden etkilenerek oluşturdu ve Mülkiye’ye kaydoldu. Üç yılın ardından Baytar Mektebi’ne kaydolan genç Mehmet Akif, bir taraftan hocası Rıfat Hüsamettin’in etkisiyle Pasteur’a hayranlık duymakta, diğer taraftan güreş tutarak bedeninin zindeliğini korumaktaydı. 1893’te mezun olmasının ardından, ilk eseri yedi beyitlik gazeli Servet-i Fünun’da yayınlandı. Dört yıl boyunca Rumeli, Anadolu ve Arabistan’ın çeşitli yerlerinde görev yaptı. Meşrutiyetin ilanından on gün sonra, o zamanlar gizli bir cemiyet olan daha sonra ise partileşecek İttihat ve Terakki’ye üye oldu. Derneğin yemini içerisinde yer alan kayıtsız ve şartsız itaat ibaresini “sadece iyi ve doğru olanlara” itaat edeceğini söyleyerek değiştirdi. Akif, 1908’de Darülfünun’da Edebiyat-ı Osmaniye dersleri vermeye başladı. Aynı yıl Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. 1913’te kurulan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti’nde halka konuşmalar yaparak aktif görev üstlendi. Teşkilat-ı Mahsusa’daki görevi nedeniyle Almanya’ya ve sonrasında İngiliz kışkırtmalarını önlemek amacıyla Arabistan’a gitti; buradaki görevi esnasında Çanakkale Zaferi'ni haber alan Akif coşkuyla "Çanakkale Destanı" şiirini kaleme aldı. Ülkeye döndükten sonra Milli Mücadele'ye destek vermeye devam etti. 24 Nisan 1920’de Mustafa Kemal’in davetlisi olarak Ankara’ya geldi. 12 Mart 1921 Cumartesi günü, 17.45’te İstiklal Marşı ulusal marş olarak kabul edildi; Akif beş yüz liralık ödülünü Dar’ül Mesai Vakfı'na bağışladı. 1926 yılında Mısır’a yerleşti ve burada Türk Dili ve Edebiyatı dersleri verdi. 1936 yılında Mısır’dan İstanbul’a hasta olarak gelen Akif aynı yıl 27 Aralık’ta Hakk’ın rahmetine kavuştu.

E-Bülten Üyeliği Yenilikler ve gelişmelerden haberdar olmak için e-bültene üye olun.